Apotin vuosi 2021: käyttöönottoja, järjestelmäkehitystä ja julkista keskustelua

9.12.2021 Blogisote

Apotin vuosi 2021 jää mieleen erityisesti suurista käyttöönotoista: vuoden aikana Apotti-järjestelmä otettiin käyttöön Helsingin, Kauniaisten ja Keravan sosiaali- ja terveyspalveluissa ja HUSin Diagnostiikkakeskuksen kuvantamistoiminnoissa. Käyttöönotot siivittivät myös Maisa-asiakasportaalin käyttäjämäärän hurjaan kasvuun: joulukuun alussa Maisalla oli jo yli 630 000 käyttäjää.

Vuonna 2020 alkanut koronapandemia kuormitti tänäkin vuonna Apotin asiakasorganisaatioiden henkilöstöä. Vuoden 2021 käyttöönotot vaiheistettiin kolmeen osaan, jotta pystyttiin turvaamaan hallittu käyttöönotto koronapandemiatilanteessa.

Apotin jo kahdeksassa käyttöönotossa harjaantunut ”käyttöönottokone” osoitti vahvuutensa: Helsingin, Kauniaisten ja Keravan käyttöönotot sujuivat erittäin hyvin ja normaaliin toimintavolyymiin palaaminen on sujunut arvioitua nopeammin. HUSin Diagnostiikkakeskuksen kuvantamistoimintojen käyttöönotossa sen sijaan törmättiin erityisesti HUSin ja Apotti-järjestelmän ulkopuolella olevien kuntien välisiin tiedonsiirto-ongelmiin. Haasteet on nyt onneksi pääosin selvitetty ja uusia kuvantamistoimintojen käyttöönottoja suunnitellaan ensi vuoden puolelle.

Vuonna 2021 tehtyjen käyttöönottojen myötä Apotti-järjestelmän käyttäjämäärä kasvoi yli 19 000:lla uudella käyttäjällä ja järjestelmän kokonaiskäyttäjämäärä kipusi yli 47 000:een: tämä tarkoittaa sitä, että jo 77 % Uudenmaan sote-ammattihenkilöistä käyttää työssään Apotti-järjestelmää.

Hyödyt alkavat näkyä

Apotti-järjestelmä on ollut tuotantokäytössä vähän yli kolme vuotta. Tänä aikana järjestelmää on kehitetty ja toiminnanmuutos Apotin asiakasorganisaatioissa on edennyt: Apotin tavoitteena on alusta asti ollut integroida sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja kehittää laajasti sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa. Toiminnanmuutos on haastava, mutta väistämätön: ikääntyvän yhteiskuntamme kantokyky ei kestä ilman digitalisaation entistä laajempaa ja tehokkaampaa hyödyntämistä.

Käyttövuosien ja järjestelmään tallennetun datan karttuessa alamme entistä enemmän nähdä järjestelmän hyötyjä: esimerkiksi HUSissa lääkkeenantovirheet ovat vähentyneet puoleen Apotin käyttöönoton myötä. Syynä tähän on Apotin mahdollistama katkeamaton lääkkeenantoprosessi eli täysin sähköinen, rakenteistettu lääkkeiden jakeluketju, jossa lääkitystieto on joka vaiheessa reaaliaikaista ja hoitoon osallistuvien ammattihenkilöiden saatavilla.

Myös kansalaisten digipalvelun eli Maisa-asiakasportaalin hyödyt ovat nousseet voimakkaasti esille ja kuntalaiset ovat ottaneet palvelun innokkaasti käyttöönsä: vuoden 2021 aikana Maisan on ottanut käyttöönsä yli 400 000:tta Uudenmaan kuntalaista. Maisa tuo kehittyneet digipalvelut myös julkisen sektorin potilaiden ja asiakkaiden käyttöön: portaalissa voi mm. seurata omaa terveyttä, viestiä sote-ammattilaisen kanssa, varata aikoja, uusia reseptejä ja tehdä sosiaalihuollon hakemuksia. Maisan videovastaanoton avulla sosiaali- ja terveyspalveluissa voi asioida myös etänä ja puolesta-asiointi mahdollistaa huoltajien ja läheisten osallistumisen hoitoon ja potilaan voinnin seurantaan.

Maisa hyödyttää myös sote-ammattilaisia. Esitietolomakkeiden ennakkotäyttö Maisassa säästää aikaa vastaanottokäynnillä ja etävastaanotot tehostavat toimintaa: Maisaa on hyödynnetty menestyksekkäästi mm. Peijaksen ja Jorvin yhteispäivystyksen etävastaanotoilla. Kiinnostavia uusi käyttöalueita löytyy mm. pienten diabetespotilaiden hoitotasapainon seurannassa.

Käytettävyyden kehittäminen keskiössä

Apotti-järjestelmän ympärillä käytiin vuoden aikana vilkasta julkista keskustelua. Erityisesti lääkäreiden kokemukset saivat palstatilaa Potilastietojärjestelmät lääkärin työssä -tutkimuksen julkaisun jälkeen.

Me Apotissa suhtaudumme vakavasti käyttäjiltä saatuun palautteeseen. Analysoimme Potilastietojärjestelmät lääkärin työssä -tutkimuksen tulokset ja saamamme muun palautteen ja käynnistimme järjestelmän käytettävyyden parantamiseen tähtäävän Apotti 2.0 -ohjelman. Keskeisiä kehityskohteita ovat järjestelmän yksinkertaistaminen ja yhtenäistäminen. Ohjelman ensimmäiset parannukset ovat valmistuneet ja ne viedään tuotantoon tammikuussa 2022. Ensi vuonna käytettävyyttä parantavia muutoksia tehdään ketterän toimintamallimme mukaisesti jatkuvalla syklillä.

Kehitystä tehdään yhdessä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa: käytännön potilas- ja asiakastyön näkökulmaa Apotti 2.0 -kehitykseen tuovat noin sata Apotin asiakasorganisaatioiden kokenutta sote-ammattilaista. Sote-ammattilaiset ovat olleet Apotin kehityksessä mukana alusta alkaen, kun yhteisen sosiaali- ja terveydenhuollon yhdistävän järjestelmän vaatimuksia alettiin määritellä 2010-luvun alkupuolella. Sen jälkeen eri vaiheisiin on osallistunut jo yli 5 000 sote-ammattilaista.

Soten tietojärjestelmistä käytiin vuoden aikana muutenkin vilkasta keskustelua mm. Aster-hankkeen ympärillä. Keskustelu varmasti jatkuu, eikä ihme: järjestelmät muodostavat merkittävän osan sote-uudistuksen muutoskustannuksista, joten niihin liittyy monenlaisia intressejä. On tärkeää, että julkinen keskustelu perustuu oikeaan, tarkistettuun tietoon.

Kestävää hyvinvointia digitaalisilla ratkaisuilla

Vuoden aikana valmistelimme myös Oy Apotti Ab:n uuden strategian: siirrymme hanke- ja käyttöönottovaiheesta tarjoamaan asiakkaillemme jatkuvaa palvelua. Visionamme on tarjota kattavin ja edistyksellisin ratkaisu sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeisiin.

Sote-uudistus tarvitsee onnistuakseen standardoitua tietoa palveluista ja niiden käytöstä sekä tuottavuudesta ja potilasvirroista. Kehittyneiden tietojärjestelmien tuottamaa dataa hyödyntämällä terveyden- ja hyvinvoinnin painopistettä voidaan siirtää jyrkässä kasvussa olevista erikoissairaanhoidon hoidoista ennaltaehkäisyn ja itsehoidon suuntaan. Tämä parantaa kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia ja pienentää samalla sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia. Tiedon entistä kattavampi kerääminen ja hyödyntäminen vaatii muutoksia sekä kansallisessa sääntelyssä että sote-yksiköiden toimintakulttuurissa. Sote-uudistus avaa meille erinomaiset mahdollisuudet kulttuuriseen muutokseen. Vastaamme uudella strategiallamme asiakkaidemme tarpeisiin ja sote-uudistukselle asetettuihin tavoitteisiin.

Lisäksi tarvitaan kansalaisille suunnattuja, kattavia ja jatkuvasti kehittyviä digitaalisia asiointipalveluja. Panostamme jatkossakin voimakkaasti sekä Maisa-asiakasportaalimme että siihen liitettyjen muiden kuntalaisten digipalveluiden kehitykseen.

Uusi strategiamme korostaa myös verkostokehittämisen merkitystä. Yhdessä kumppaneidemme kanssa pystymme tarjoamaan asiakkaillemme uusia, ketteriä ja innovatiivisia ratkaisuja. Kumppaneillemme tarjoamme mahdollisuuden linkittyä kauttamme merkittävään, jatkuvasti kehittyvään ja maailmanlaajuisestikin laajasti käytössä olevaan Epic-alustaan. Hyödynnämme kumppanuuksia myös mm. täysin uudenlaisessa koulutusyhteistyössä: Apotin ja Laurean yhteistyö antaa sairaanhoitajaopiskelijoille paremmat valmiudet työskennellä Apotti-järjestelmää käyttävissä yksiköissä heti uran alkumetreiltä alkaen. Tavoitteena on myös helpottaa ammattitaitoisen työvoiman saatavuutta Uudenmaan alueella.

Vuosi 2022 tuo meille mukanaan kiinnostavia haasteita. Apotti 2.0 -ohjelmamme jatkuu täydellä teholla ja käytettävyyttä parantavia muutoksia valmistuu jatkuvasti vuoden aikana. Valmistaudumme muun muassa HUSin uuden Siltasairaalan toiminnan käynnistymiseen. Sote-uudistuksen valmistelu etenee ja vaikuttanee myös tulevien käyttöönottojen aikatauluun Länsi- ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueilla. Tuemme asiakkaitamme hyvinvointialueiden toiminnan valmistelussa. Vaikka Uudellamaalla perustellusti päädyttiin erillisratkaisuun, tulee alue kuntalaisten asioinnin ja sote-palveluiden sujuvuuden kannalta edelleen nähdä yhtenä kokonaisuutena.

Tätä tukevat mielestäni myös hyvinvointialueille osoitetun investointioppaan linjaukset, mm. maininta siitä, että kustannustehokkuutta arvioidaan myös yhteistyöalueella tehtävän yhteistyön mahdollisuuksien sekä kansallisesti toteutettujen ICT-palvelujen hyödyntämisen näkökulmista. Uudellamaalla tulisi olla yksi yhtenäinen sote-toiminnanohjausjärjestelmä: tämä takaisi Uudenmaan asukkaiden yhdenvertaisen hoidon, sujuvoittaisi alueen sote-ammattilaisten työtä ja helpottaisi kuntalaisten asiointia sote-palveluissa.

Selviämme tulevasta tiiviin asiakasyhteistyön, osaavan henkilöstömme ja vaikuttavan verkostokumppanitoiminnan avulla. Selvää myös on, että sosiaali- ja terveydenhuollon suurten haasteiden selättäminen edellyttää kaikilta sote-sektorin toimijoilta ratkaisukeskeistä lähestymistapaa, uudistumisvalmiutta ja laaja-alaista yhteistyötä.

Hannu Välimäki

Toimitusjohtaja, Oy Apotti Ab

Tilaa Apotin uutiskirje