Oy Apotti Ab:n eettiset toimintaperiaatteet

1. Johdanto

Vastuullisen yrityksen toimintaa ja yritysvastuun toteutumista voidaan tarkastella ja ryhmitellä eri tavoin. Yritysvastuu voidaan jakaa esimerkiksi kolmeen aihealueeseen: talous-, ympäristö- ja sosiaalinen vastuu.

Taloudellisesti vastuullinen ja kestävä toiminta on yritystoiminnan perusta. Tähän sisältyy kannattavuudesta, kilpailukyvystä sekä toiminnan tehokkuudesta ja tuottavuudesta huolehtiminen. Yrityksen tulee pystyä vastaamaan omistajiensa asettamiin odotuksiin. Lisäksi vastuulliseen taloudelliseen toimintaan kuuluu taloushallinnon toimintatapojen ja raportoinnin osalta yhteiskunnallisten säädösten mukaisten vastuiden ja velvoitteiden täyttäminen.

Ympäristön kannalta vastuullinen toiminta pitää sisällään vesien, ilman ja maaperän suojelun lisäksi ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvät toimenpiteet. Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen sekä luonnonvaroja säästävä toiminta ovat myös osa ympäristövastuullista toimintaa. Vastuullinen toiminta kattaa tuotteen koko elinkaaren ja toiminnan arvoketjun.

Sosiaaliseen vastuuseen on tyypillisesti sisällytetty henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen sekä laajemmin tarkasteltuna ihmisoikeuksien toteutuminen. Kuluttajan suoja ja tuotevastuu on liitetty osaksi sosiaalista vastuuta. Lisäksi hyvät toimintatavat yhteistyöverkostoissa ja yhteiskuntasuhteissa ovat yleishyödyllisten toimintojen tukemisen ohella osa vastuullisesti toimivan yrityksen sosiaalista toimintaa.

2. Oy Apotti Ab:n eettiset toimintaperiaatteet

Oy Apotti Ab haluaa olla luottamuksen arvoinen ja vastuullisesti toimiva organisaatio asiakkaitaan, yhteistyökumppaneitaan, henkilöstöään sekä muita sidosryhmiään kohtaan. Yhtiön eettisissä toimintaperiaatteissa määritetään yleiset periaatteet ja ohjeet, joita kaikkien yhtiön työntekijöiden, esihenkilöiden ja yhteistyökumppaneiden on noudatettava osana yhtiön toimintaa. Eettiset toimintaperiaatteet ovat myös tärkeä riskienhallinnan työkalu.

Oy Apotti Ab:n hallitus on hyväksynyt eettiset toimintaperiaatteet ja velvoittaa yhtiötä ja sen henkilöstöä toimimaan niiden mukaisesti.

2.1 Eettisten periaatteiden noudattaminen on kaikkien vastuulla

Oy Apotti Ab:n kaikki työntekijät, esihenkilöt ja johto vastaavat yhdessä tässä toimintaohjeessa määritettyjen periaatteiden noudattamisesta. Edellytämme lisäksi, että palveluntoimittajat ja muut yhteistyökumppanit sitoutuvat vastaaviin periaatteisiin.

Koko henkilöstön tulee tutustua eettisiin toimintaperiaatteisiin ja noudattaa niitä. Eettisten toimintaperiaatteiden rikkominen voi johtaa seuraamuksiin, jopa työ- tai palvelussuhteen päättämiseen.
Johtajilla ja esihenkilöillä on erityinen rooli eettisen toimintaperiaatteiden soveltamisessa. Esihenkilöt ovat vastuussa siitä, että tiimin jäsenet tuntevat eettiset toimintaperiaatteet ja ymmärtävät niiden tarkoituksen ja merkityksen. Esihenkilöt vastaavat siitä, että tiimin jäsenet voivat esittää vapaasti mahdollisiin ongelmiin liittyviä kysymyksiä sekä kiinnittää huomiota mahdollisiin ongelmakohtiin. Koko henkilöstön on tarkkailtava toimintaa sekä pyrittävä ennakoimaan tilanteet, joissa eettisten toimintaperiaatteiden noudattaminen saattaa vaarantua.

Eettisten toimintaperiaatteiden noudattaminen on tärkeää Apotin maineelle ja yrityskuvalle. Mahdollisimman varhainen puuttuminen epäiltyihin poikkeamiin on tärkeää vahinkojen välttämiseksi tai minimoimiseksi sekä vahingollisen toiminnan syiden selvittämiseksi ja sen toistumisen estämiseksi.
Kaikilla apottilaisilla on velvollisuus ilmoittaa viivytyksettä, jos heidän tietoonsa tulee toimintaa, jossa voi olla kyse eettisten toimintaperiaatteiden rikkomisesta. Ensisijaisesti kannustamme ottamaan yhteyttä suoraan esihenkilöön tai muuhun yhtiön johtoon kuuluvaan henkilöön. Ilmoittaminen on mahdollista myös nimettömästi Oy Apotti Ab:n ilmoituskanavan kautta, johon löytyy linkki intrasta ja internet-sivulta.

Toimintataparikkomuksella tarkoitetaan näiden eettisten toimintaperiaatteiden tai muun yhtiön sisäisen ohjeistuksen vastaista toimintaa. Mahdollisesta väärinkäytöksestä tai toimintataparikkomuksesta ilmoittaminen ei vaadi todisteita, vaan pelkkä epäilys riittää. Ilmoitukset on kuitenkin tehtävä vilpittömässä mielessä. Tahallisesti tehtyjen perättömien tai väärien ilmoitusten tekeminen on kielletty.

Kaikki ilmoitukset otetaan vakavasti, käsitellään asianmukaisesti ja luottamuksellisesti sekä selvitetään huolellisesti riippumatta siitä, miten ne on ilmoitettu. Työnantajalla on erityinen vastuu huolehtia siitä, että ilmoittajan henkilöllisyys pysyy salassa. Lisäksi kaikki ilmoittajaan kohdistuvat rankaisu- tai vastatoimenpiteet ovat ehdottomasti kiellettyjä. Tällaisia vastatoimenpiteitä käsitellään eettisen toimintaohjeen rikkomuksina ja ne johtavat sen mukaisiin seuraamuksiin.

3. Lainsäädännön ja keskeisten oikeusperiaatteiden noudattaminen

Oy Apotti Ab noudattaa kaikessa toiminnassaan lainsäädäntöä ja keskeisiä oikeusperiaatteita.

Oikeusperiaate on oikeuteen sisältyvä keskeinen arvo tai tavoite. Yleisiä oikeusperiaatteita ovat muun muassa yhdenvertaisuuden oikeusperiaate, jonka mukaan samankaltaiset tapaukset on ratkaistava samalla tavoin. Suhteellisuusperiaate tarkoittaa sitä, että yhden oikeuden toteuttaminen ei saa liiaksi loukata tai rajoittaa toista oikeutta. Lisäksi aina on lähdettävä siitä, että epäilty on syytön siihen saakka, kunnes toisin osoitetaan. Epäillylle on myös aina varattava mahdollisuus tulla kuulluksi ja esittää oma näkemyksensä asiasta.

Palvelujen ja tavaroiden hankinnat ovat keskeinen osa yhtiön toimintaa. Hankintalaissa säädellään kilpailuttamismenettelyistä ja toimintavelvoitteista, joita Apotissa on noudatettava yhtiön ja sen omistajien kannalta kokonaisuutena edullisimman hankinnan toteuttamiseksi. Hankintoja ohjaavat tasapuolisuuden, syrjimättömyyden, avoimuuden ja suhteellisuuden periaatteet.

Tasapuolisuus tarkoittaa sitä, että tarjouspyyntöä tai muita hankinta-asiakirjoja ei saa laatia siten, että hankinnan kohteen määrittely asettaa tarjoajat epätasa-arvoiseen asemaan. Tarjoajia on arvioitava objektiivisesti. Syrjimättömyys tarkoittaa sitä, että kaikkia on kohdeltava samalla tavalla. Avoimuus edellyttää, että hankintamenettelyä koskevat tiedot ovat julkisia, jos ei ole erikseen laissa säädettyä perustetta tietojen salaamiseksi tarjouskilpailuun osallistujien intressien suojelemiseksi. Suhteellisuus edellyttää, että hankintamenettelyn vaatimukset ovat oikeassa suhteessa tavoiteltavan päämäärän kanssa.

Lahjonnalla ja korruptiolla tarkoitetaan vallan ja vaikutusvallan väärinkäyttöä, joka voi olla lainvastaista, moitittavaa tai muutoin epäeettistä toimintaa. Korruptio voi ilmetä esimerkiksi oman tai toisen henkilön perusteettomien etujen edistämisenä taikka toisen henkilön oikeutettujen etujen vastaisena toimintana. Toiminnassa on myös huomioitava eturistiriitatilanteet, jolloin asian valmistelu tai päätös on siirrettävä toisen, riippumattoman henkilön tehtäväksi. Apotissa kaikenlainen vallan ja vaikutusvallan väärinkäyttö on kielletty.

Oy Apotti Ab ei loukkaa kenenkään immateriaalioikeuksia. Kunnioitamme ja suojelemme muiden immateriaaliomaisuutta yhtä huolellisesti kuin omaamme. Kukaan ei voi myöntää immateriaaliomaisuuden lisenssiä tai pääsyä luottamuksellisiin tietoihin kolmannelle osapuolelle ilman asianmukaista laillista oikeutta.

3.1 Tietosuoja ja tietoturvallisuus

Oy Apotti Ab:n tuottamien järjestelmäpalveluiden luonteen vuoksi tietosuoja- ja tietoturva-asiat ovat korostuneen tärkeässä roolissa. Apotin henkilökunta käsittelee henkilötietoja työssään sekä rekisterinpitäjän että käsittelijän roolissaan vastuullisesti, laillisesti ja huolellisuutta noudattaen.

Kehitämme ja parannamme jatkuvasti niin toiminnallisia kuin teknisiä ratkaisuja tietoturvallisuuden varmistamiseksi sekä huolehdimme henkilöstömme osaamisesta erityisesti näillä osa-alueilla.

Edellytämme, että kaikki työntekijät käsittelevät henkilötietoja ehdottoman luottamuksellisesti ja tietoturvallisesti. Työntekijöillä on roolinsa mukaisesti oikeus käsitellä vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä heidän työtehtäviensä hoitamisessa. Tietoja saa käyttää ja jakaa vain perustelluissa ja työtehtävien edellyttämissä käyttötarkoituksissa. Työntekijöiden on ilmoitettava henkilötietojen käsittelyn rikkomuksista ohjeiden edellyttämällä tavalla, jotta voidaan jatkuvan oppimisen ja kehittymisen periaatteiden mukaisesti oppia välttämään ja ehkäisemään vastaavia tilanteita tulevaisuudessa.

4. Taloudellinen vastuu

Toimintamme rahoitetaan verovaroin, joten palvelujemme ja toimintamme on oltava avointa ja läpinäkyvää sekä vaikuttavaa ja korkealaatuista. Pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintamme vaikuttavuutta ja tuottavuutta, ja arvioimme aikaansaatuja tuloksia ja niiden tuottamiseen käytettyjä panoksia. Tavoitteena on mahdollistaa parhaan hyödyn saavuttaminen mahdollisimman monelle sosiaali- ja terveydenhuollon loppuasiakkaalle. Palvelun vaikuttavuuden ja tuottavuuden tarkastelua voidaan pitää eettisesti perusteltuna näkökulmana.

5. Ympäristövastuu

Oy Apotti Ab on sitoutunut kestävään kehitykseen ja vastuulliseen toimintaan myös ympäristön kannalta. Apotti on sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaation edelläkävijä. Haluamme hyödyntää sähköisiä ratkaisuja mahdollisimman paljon myös omassa toiminnassamme ja vähentää siten ympäristökuormitusta ja luonnonvarojen käyttöä.

Ohjaamme työntekijöitämme toimimaan ympäristöä säästävällä tavalla muun muassa kiinnittämällä huomiota kattaviin kierrätysmahdollisuuksiin sekä vähentämällä paperin käyttöä. Haluamme, että kaikki tiedostavat toimiensa vaikutukset ympäristöön ja ymmärtävät, miten jokainen voi osallistua ympäristön suojelemiseen.

Tuotamme palveluja, jotka eivät ole sidottuja kellonaikaan tai paikkaan. Vältämme tarpeetonta matkustamista ja suosimme sen sijaan sähköisiä kokousjärjestelyjä. Huomioimme ympäristönäkökohdat myös hankinnoissamme.

5.1. Apotti ja Green Office

Oy Apotti Ab on sitoutunut kestävään kehitykseen ja ympäristön kannalta vastuulliseen toimintaan. Saimme WWF:n myöntämän Green Office -sertifikaatin vuonna 2020 ja määrätietoinen työ ympäristön hyväksi jatkuu. ​​​​​​​Green Office on WWF:n konsepti, jonka tavoitteena on ilmastonmuutoksen hidastaminen, luonnonvarojen kulutuksen vähentäminen työyhteisössä ja kestävien toimintatapojen edistäminen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaation edelläkävijänä haluamme hyödyntää sähköisiä ratkaisuja mahdollisimman paljon myös omassa toiminnassamme ja vähentää siten ympäristökuormitusta ja luonnonvarojen käyttöä. Vuonna 2021 Apotissa tehtiin aktiivisesti töitä vihreämmän tulevaisuuden eteen: Apotin toimitiloissa tehostettiin kierrätystä, panostettiin työmatkoilla tehtäviin ympäristötekoihin esimerkiksi tukemalla työmatkapyöräilyä sekä toteutimme ympäristöystävällisempiä hankintoja, kuten lisäämällä kasvipohjaisia tuotteita sekä kahvitarjoiluihin että lounasvaihtoehtoihin.

Lue lisää vuoden 2021 Green Office – toimenpiteistä täältä.

 

 

 

6. Sosiaalinen vastuu

Henkilöstö on toimintamme ydin ja Apotti on turvallinen ja tasa-arvoinen työpaikka. Sitoudumme huolehtimaan työntekijöidemme työturvallisuudesta ja -terveydestä sekä työympäristön turvallisuudesta. Edellytämme, että henkilöstömme kohtelee toisiaan ja kaikkia yhteistyökumppaneitamme arvostavasti. Sitoudumme yhdenvertaisuutta ja tasapuolisuutta tukeviin ja syrjinnän kieltäviin periaatteisiin. Emme hyväksy häirintää missään muodossa. Tarjoamme kaikille iästä, sukupuolesta ja muista henkilökohtaisista ominaisuuksista riippumatta mahdollisuuden kehittää osaamistaan ja edetä urallaan sekä olla työyhteisön yhdenvertainen jäsen. Edellytämme, että kaikki työntekijämme kehittävät yhtiön toiminnassa tarvittavaa osaamistaan: tämä mahdollistaa mielekkäiden ja tulevaisuudessa tarvittavien työtehtävien hoitamisen jatkuvasti muuttuvassa ja kehittyvässä toimintaympäristössä sekä korkealaatuisten palvelujen tuottamisen asiakkaillemme.

Johtajuus ja johtaminen perustuu avoimuuteen, vilpittömyyteen, rohkeuteen ja luottamukseen. Edellytämme johtajilta sekä esihenkilöiltä reilua ja tasa-arvoista kohtelua. Ketään ei saa kohdella epätasa-arvoisesti. Jos havaitsemme tai epäilemme väärinkäytöksiä, puutumme niihin välittömästi.

7. Ihmisoikeudet, ihmisarvo ja kunnioitus

Apotti kunnioittaa ihmisoikeuksia ja on sitoutunut yleismaailmallisen ihmisoikeusjulistuksen periaatteisiin.

Haluamme olla paras mahdollinen kumppani asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme ja auttaa asiakkaitamme hoitamaan omat tehtävänsä yhä paremmin ja vaikuttavammin.

Palvelun erinomaisen tason yhtenä keskeisenä tekijänä on keskinäinen kunnioitus. Mielipiteet voivat poiketa toisistaan ja erilaisia näkemyksiä tuleekin esittää asioiden ja toiminnan kehittämiseksi, mutta kaikkia on kohdeltava arvokkaasti ja kunnioittavasti, olivatpa heidän näkemyksensä, mielipiteensä, asemansa tai muut henkilökohtaiset ominaisuutensa millaisia tahansa.

Arvostamme kaikkia ihmisiä ja heidän mielipiteitään niin omassa organisaatiossamme kuin asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja kolmansien osapuolien organisaatioissa. Olemme kiinnostuneita asiakkaistamme ja pyydämme säännöllisesti palautetta, jonka perusteella voimme kehittää toimintaamme ja toimia entistä parempana yhteistyökumppanina.

Tilaa Apotin uutiskirje