Mikä on Apotti?

Parempaa terveyttä ja hyvinvointia nykyjärjestelmien hinnalla

 

Apotti on muutoshanke, jossa kehitetään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita ja otetaan käyttöön alueellisesti yhtenäinen sote-tietojärjestelmä. Apotti valikoitui hankkeen nimeksi, sillä se on yhdistelmä sanoista Asiakas- ja POTilasTIetojärjestelmä.

Apotissa ovat mukana Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS), Helsinki, Vantaa, Kirkkonummi, Kauniainen ja Tuusula. Myös muut HUS-alueen kunnat voivat liittyä hankkeeseen hankintasopimuksen mukaisesti. 

Apotti-järjestelmän ensimmäinen käyttöönotto tapahtuu vuoden 2018 lopulla Vantaalla ja HUS:n Peijaksen sairaalassa.

Apotin keskeiset hyödyt

Apotin tavoitteena on, että sote-ammattilaiset saavat käyttäjäystävällisen työkalun, joka sujuvoittaa työtä ja ohjaa parhaisiin käytäntöihin. Pääkaupunkiseudulla on tällä hetkellä käytössä satoja erilaisia tietojärjestelmiä, jotka eivät tue tarpeeksi ammattilaisten päivittäistä työtä, yhdessä tekemistä ja toiminnan kehittämistä. On arvioitu, että lääkäreiden työajasta kuluu jopa kolmannes siihen, että järjestelmät eivät toimi tai keskustele keskenään.

Apotti-järjestelmässä kaikki asiakasta tai potilasta koskeva tieto on ajantasaisesti käytettävissä hoito- ja palvelutilanteissa. Lisäksi järjestelmä tuottaa toiminnasta tietoa, joka mahdollistaa jatkuvan kehittämisen.

Apotin suurimmat taloudelliset hyödyt muodostuvat toimintatapojen muutoksesta ja tiedon nykyistä tehokkaammasta hyödyntämisestä. Apotti-järjestelmän avulla pystytään estämään esimerkiksi lääkitysvirheitä ja päällekkäisiä laboratoriotutkimuksia. Apotti parantaa myös palvelujen saatavuutta. Tulevaisuudessa kuntalainen voi hoitaa asiansa vaikkapa etävastaanotolla ja hyödyntää sähköistä asiakasportaalia.

Apotti yhdistää ensimmäisenä maailmassa sosiaali- ja terveydenhuollon tiedot samaan järjestelmään. Tietojen yhdistäminen on sote-kustannusten hillitsemisen kannalta välttämätöntä. On tutkittu, että 10 % väestöstä synnyttää noin 80 % sote-kustannuksista. Apotti-järjestelmän avulla palveluita pystytään kohdentamaan paremmin niitä eniten tarvitseville.

Toiminnan muutoksen periaatteina ovat:

 • asiakaslähtöinen toiminta
 • yhtenäiset toimintatavat
 • kustannustehokas ja laadukas toiminta
 • tiedolla johtaminen ja tiedon hyödyntäminen
 • tyytyväiset käyttäjät
 • uudet innovatiiviset toimintatavat

Apotin hyödyt kuntalaiselle

”Saat vaivattomasti tietoa omasta tilastasi, palveluistasi ja tuloksistasi. Vaikka kännykällä.

Apotin suurin hyöty kuntalaiselle tulee siitä, että häntä koskettavat tiedot ovat käytettävissä ajantasaisesti, ilman viivettä kaikissa hoito- ja palvelutilanteissa. Lisäksi omahoito ja sähköinen asiointi helpottuvat.

Kuntalaisella on mahdollisuus esimerkiksi

 • tarkastella ja täydentää omia tietojaan
 • tehdä sähköisesti ajanvarauksia
 • viestitellä tietoturvallisesti ammattilaisten kanssa
 • saada tukea omahoitoon, mm. muistutteita, kannusteita ja ohjeita

Apotin hyödyt ammattilaiselle

”Huippuluokan tietojärjestelmä helpottaa arkeasi ja tukee sinua työssäsi. ”

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten käytössä on jatkossa yksi, yhtenäinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä. Järjestelmä takaa tietojen reaaliaikaisen saatavuuden palvelu- ja hoitopaikasta riippumatta. Apotti mahdollistaa myös omahoidon ja sähköisten palveluiden hyödyntämisen. Näin ammattilaiselle jää aikaa tärkeimpään: asiakas- ja potilastyöhön.

Apotti-järjestelmän etuja ovat mm.

 • Työntekijöiden aikaa säästyy, kun tiedot löytyvät samasta järjestelmästä
 • Järjestelmä toimii ammattilaisten tukena ja muistuttajana kiireisissäkin tilanteissa
 • Järjestelmä ohjaa laadukkaampiin ja tehokkaampiin palveluihin
 • Yhteistyö eri toimijoiden välillä tiivistyy, jolloin toiminnan ja palveluiden kehittäminen helpottuu
 • Apotti tuottaa koko ajan dataa siitä, millaisiin tuloksiin erilaiset käytännöt ovat johtaneet: Jatkuva mittaaminen mahdollistaa jatkuvan oppimisen ja kehittymisen.

Mitä Apotti maksaa?

”Apotti maksaa itsensä takaisin seitsemässä vuodessa.”

Hankkeen kokonaiskustannusarvio kymmenen vuoden ajalta on 575 miljoonaa euroa. Apotin toteutuksen ja käyttöönottojen jälkeen vuosittainen kokonaiskustannus on noin 43 miljoonaa euroa vuodessa. Nykyisten hankintarenkaan käytössä olevien toimimattomien potilastietojärjestelmien kustannukset ovat noin 45 miljoonaa euroa vuodessa.

Itse järjestelmä maksaa 385 miljoonaa euroa. Hinta sisältää järjestelmän käyttöoikeudet, toteutus- ja käyttöönottoprojektit, mukaan lukien tarvittavat integraatiot, ylläpidon, tuen sekä järjestelmän uudet versiot 10 vuoden sopimuskaudelle.

Lisäksi kokonaishinnassa on huomioitu Oy Apotti Ab:n kustannukset 10 vuoden ajalle. Oy Apotti Ab:n henkilökunta osallistuu keskeisesti järjestelmän toteutukseen ja käyttöönottoon ja sen jälkeen kehittämiseen sekä järjestelmän tukeen ja koulutukseen.

Kustannushyötyanalyysin mukaan uusi järjestelmä maksaa itsensä takaisin seitsemässä vuodessa. Järjestelmä tuo kustannushyötyä muun muassa parantamalla toiminnan laatua sekä asiakas- ja potilasturvallisuutta. Lisäksi useista järjestelmistä johtuvat päällekkäiset ylläpito- ja kehittämiskustannukset poistuvat.