Sote-uudistuksen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää tietojärjestelmien yhtenäistämistä ja lainsäädännön kehittämistä

23.9.2020 Blogi

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on jälleen ajankohtainen: massiivinen sote-lakipaketti on lausunnoilla syyskuun loppupuolelle saakka, ja lakien on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2023 alussa. Uudistuksessa tulisi kiinnittää erityistä huomiota digitalisaation mahdollisuuksiin: emme pysty ylläpitämään yhdenvertaisesti kaikkien saavutettavissa olevaa sote-järjestelmää ilman merkittäviä muutoksia.

Sote-uudistuksen tavoitteena on mm. kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut, parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta ja hillitä kustannusten kasvua.

Tavoitteiden saavuttaminen vaatii merkittäviä panostuksia digitalisaatioon. Uudistuksessa syntyvillä maakunnilla tulee olla käytössään yhtenäiset asiakas- ja potilastietojärjestelmät, jotta asiakkaiden ja potilaiden parempi hoiva ja hoito, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluintegraatio ja tiedolla johtaminen voivat toteutua. Järjestelmiä yhtenäistämällä saavutetaan myös merkittäviä taloudellisia hyötyjä. On tärkeää löytää ratkaisuja, jotka mahdollistavat maakuntien nopean ja joustavan siirtymisen yhtenäisiin järjestelmiin.

Sote-lainsäädännön kokonaisuudistus tulisi myös toteuttaa nopeasti. Erityisen tärkeää on sosiaali- ja terveydenhuollon välisten raja-aitojen poistaminen: tämä mahdollistaa kansalaisten oikea-aikaisen ja kokonaisvaltaisen hoidon ja hoivan.

Tietojärjestelmien yhtenäisyys varmistettava maakunnissa

Maakunnilla tulee olla käytössään yhtenäiset asiakas- ja potilastietojärjestelmät, jotta sote-uudistuksen tavoitteet voidaan saavuttaa. Tietojärjestelmien yhtenäistämiselle tulisikin luoda selkeä kansallinen etenemispolku. Tämä on erityisen keskeistä Uudellamaalla: Uudenmaan erillisratkaisusuunnitelman mukaisesti HUS tuottaa jatkossakin erikoissairaanhoidon palvelut koko Uudenmaan alueella. Sote-uudistuksen tavoitteiden saavuttamiseksi Uudenmaan alueella tulisi hyödyntää yhtenäisiä tietojärjestelmäratkaisuja – asiakas- ja potilastietojen tulee liikkua saumattomasti koko Uudenmaan alueella.

Sujuva ja ripeä siirtyminen yhtenäisiin järjestelmiin on sote-uudistuksen tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta keskeistä. Eduskunnalle annettavassa hallituksen esityksessä tulisikin ottaa kantaa siihen, miten tulevien maakuntien asiakas- ja potilastietojärjestelmien hankinta ratkaistaan ilman tarpeettomia viivytyksiä ja kustannuksia. Asia on taloudellisesti ja toiminnallisesti merkittävä kaikille maakunnille, ja erityisen merkittävä Uudenmaan erillisratkaisussa.

On hyvä huomioida, että sote-uudistuksen tavoitteet ja maakuntien vaatimukset täyttävien järjestelmien käyttöönotto on kilpailutuksineen, rakentamisineen, käyttöönottoprojekteineen, integrointeineen, koulutuksineen ja toiminnanmuutoksineen helpoimmillaankin reilusti yli viiden vuoden projekti.

Palveluiden kohdentaminen ja omahoito lisäävät hyvinvointia ja hillitsevät kustannuksia

Apotti-järjestelmä tuottaa sote-palveluiden kehittämisen ja kohdentamisen tueksi jatkuvasti monipuolista reaaliaikaista tietoa. Tämä mahdollistaa entistä tehokkaamman tiedolla johtamisen ja kansalaisten palvelujen järjestämisen heidän tarpeitaan vastaavasti ja oikea-aikaisesti: kansalaisten terveyden- ja hyvinvoinnin painopistettä saadaan siirrettyä raskaista ja kalliista hoidoista ennaltaehkäisyn ja itsehoidon suuntaan, sote-uudistuksen tavoitteiden mukaisesti. Järjestelmä avaa aivan uusia mahdollisuuksia esim. väestötason hyvinvoinnin seurantaan ja hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiseen. Palvelut voidaan järjestelmän tuottaman tiedon avulla kohdentaa väestöryhmiin, jotka niistä erityisesti hyötyvät.

Keskeisinä kehittämiskohteina sote-uudistuksen tavoitteiden saavuttamisen kannalta ovat myös kansalaisten asiointiin ja omahoitoon liittyvät digitaaliset palvelut: Kansalaisille suunnatut digitaaliset palvelut edistävät palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta ja auttavat hillitsemään jatkuvasti kasvavia kustannuksia. Esimerkiksi Apotin Maisa-asiakasportaalin kautta potilas ja asiakas voi osallistua omaan hoitoonsa, varata aikoja ja tehdä hakemuksia sähköisesti sekä pitää sähköisesti ja tietoturvallisesti yhteyttä terveydenhuollon ja sosiaalihuollon ammattilaisiin (ml. videovastaanotot).

Maisa sujuvoittaa kansalaisten arkea myös mahdollistamalla esimerkiksi alaikäisen lapsen tai iäkkään omaisen puolesta-asioinnin.

Palveluiden entistä tehokkaampi kohdentaminen ja kansalaisille suunnatut digitaaliset palvelut auttavat ennaltaehkäisemään ongelmia, lisäävät hyvinvointia ja pienentävät samalla sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia. Digitalisaation mahdollisuudet hyödyntämällä voimme turvata laadukkaat sote-palvelut kaikille suomalaisille myös tulevaisuudessa.

Apotin näkökulmia sote-uudistukseen

Tilaa Apotin uutiskirje