Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien yhtenäistämiselle tulee luoda kansallinen etenemispolku

17.3.2021 TiedoteApotti-järjestelmä

Tehokkaat digitaaliset ratkaisut ja tiedon käytettävyys ovat keskeisimpiä keinoja saavuttaa sote-uudistuksessa tavoiteltuja hyötyjä. Hyvinvointialueilla, ja koko Uudenmaan alueella, tulee olla käytössään yhtenäiset asiakas- ja potilastietojärjestelmät. Tietojen tulee liikkua potilaan mukana saumattomasti oikea-aikaisen ja kokonaisvaltaisen hoidon ja hoivan sekä asiakas- ja potilasturvallisuuden takaamiseksi.

Sote-uudistuksen tavoitteena on mm. kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut, parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta ja hillitä kustannusten kasvua.

Jotta tavoitteisiin päästään, hyvinvointialueilla, ja koko Uudenmaan alueella, tulee olla käytössään yhtenäiset asiakas- ja potilastietojärjestelmät. Kehittyneiden järjestelmien avulla asiakkaiden ja potilaiden parempi hoiva ja hoito, palveluintegraatio ja tiedolla johtaminen voivat toteutua. Koska tietojärjestelmien rooli sote-uudistuksen tavoitteiden saavuttamisen mahdollistajana on keskeinen, tulisi tietojärjestelmien yhtenäistämiselle luoda sote-uudistuksessa selkeä kansallinen etenemispolku.

Lainsäädännön on turvattava myös Uudenmaan alueelle, jolle suunniteltu erillisratkaisu poikkeaa muun maan tilanteesta, yhteinen potilasrekisteri. Näin kansalaisten yhdenvertaisuus voidaan taata myös Uudenmaan alueella.

Erityisen tärkeää on sosiaali- ja terveydenhuollon välisten tarpeettomien raja-aitojen poistaminen. Lainsäädännössä on turvattava tietojen riittävä yhteiskäyttö sosiaali- ja terveydenhuollon toimintojen välillä: sosiaalihuollossa hoidetaan enenevässä määrin potilaita, joita aiemmin hoidettiin terveydenhuollon yksikössä, ja monet kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevat kansalaiset käyttävät runsaasti sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluita. Tietojen tulee liikkua potilaan mukana saumattomasti – tämä on välttämätöntä potilasturvallisuuden varmistamiseksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon rekisterirajat tulisikin poistaa oikea-aikaisen ja kokonaisvaltaisen hoidon ja hoivan sekä asiakas- ja potilasturvallisuuden takaamiseksi.

Tutustu Oy Apotti Ab:n asiantuntijalausuntoon eduskunnan hallintovaliokunnalle.

Lisätietoja:

Hannu Välimäki, toimitusjohtaja, Oy Apotti Ab
p. 040 196 6311, hannu.valimaki@apotti.fi

Tilaa Apotin uutiskirje