Psykiatrian osastonhoitaja Tero Laiho uskoo Apotin parantavan potilasturvallisuutta merkittävästi

11.8.2016 Tiedote

Apotti-asiantuntija Tero Laiho on ollut mukana Apotti-hankkeessa maaliskuusta lähtien. Päätoimisesti hän työskentelee osastonhoitajana HUS psykiatriassa.

– Uutta järjestelmää odotetaan psykiatrian osastoilla. Nykyinen potilastietojärjestelmä on monimutkainen ja siinä on helppo tehdä virheitä. Myös yhden, yhtenäisen järjestelmän edut vaikuttavat selkeiltä. Esimerkiksi polikliinisellä vastaanotolla työntekijä joutuu käyttämään neljää eri aliohjelmaa, kun Apotissa saman työn pystyy tekemään yhdeltä näytöltä, kertoo Laiho.

Uudessa Apotti-järjestelmässä kaikki asiakasta tai potilasta koskeva tieto on ajantasaisesti käytettävissä hoito- ja palvelutilanteissa organisaatiosta tai toimijasta riippumatta. Laihon mielestä on oleellista, että esimerkiksi perusterveydenhuolto näkee psykiatrian merkinnät suostumusten sallimissa rajoissa.

 

Apotti-hanke ei ole vain it-hanke, vaan laaja toiminnanmuutoshanke

Apotti-hankkeessa on sovittu yhteisiä toiminnan muutoksen painopistealueita, kuten prosessien yhtenäistäminen. Laiho ja psykiatrian toinen Apotti-asiantuntija, HYKS:n hallinnollinen ylilääkäri Kaisla Joutsenniemi, ovat tehneet kevään aikana 35 selvityskäyntiä psykiatrian yksiköihin. Käynneillä kartoitettiin potilaan kulkua eri pisteissä, ohjeistuksia sekä eri yksiköiden eroavaisuuksia.

Käynneillä nousi esiin erityisesti se, että toiminnan strukturoinnin aste vaihtelee eri yksiköissä. Jatkossa toimintaa kehitetään kaikkialla struktoidumpaan suuntaan.

Apotti-hankkeella edistetään myös omistajaorganisaatioiden digiloikkaa ja uusien innovatiivisten toimintatapojen käyttöönottoa. Laiho näkee hyvänä, että etävastaanotto, jota on jo kokeiltu HUS:n lastenpsykiatriassa, kuuluu kiinteänä osana Apotti-järjestelmään.

– Asiat helpottuvat, kun käyttäjälle ei tule etäkonsultaatiosta lisäkirjautumisia eikä hänen tarvitse miettiä, onko sen käyttö sallittua. Ainakin osa potilaista haluaa hyödyntää mahdollisuutta etävastaanottoon, ennustaa Laiho.

 

Apotissa kirjaaminen on helppoa ja hoidon vaikuttavuutta tukevaa

Apotissa kirjaaminen on pääosin rakenteista rasti ruutuun -kirjaamista, mikä nopeuttaa ja tehostaa kirjaamista. Aihe on herättänyt jonkin verran kysymyksiä osastoilla; onhan psykiatrissa totuttu kirjaamaan laveasti omin sanoin.

Rakenteisen kirjaamisen kiistattomana etuna on, että hoidon kannalta epäolennaisen tiedon kirjaaminen vähenee, ja vastaavasti pystytään varmistamaan, että olennainen tieto löytyy myöhemmin helposti. Tietyissä tapauksissa vapaamuotoisempi kirjaaminen on edelleen mahdollista.

– Epäilyt johtuvat ainakin osittain nykyisen järjestelmän rakenteiseksi kirjaamiseksi kutsutusta käytännöstä, jossa ammattilaisen pitää valita tietyt otsikot alasvetovalikosta, jonka jälkeen kirjataan kuvailevaa tekstiä kuten ennenkin. Apotissa kirjaaminen on oikeasti rakenteista. Muun muassa helposti tapahtuva oireiden yhdenmukainen kirjaaminen parantaa oireiden seurantaa, selittää Laiho.

Apotissa on mahdollista rakentaa ohjaavuuksia ja listoja. Järjestelmän räätälöinti on hyödyllistä etenkin harvinaisempiin sairauksiin erikoistuneille. Liikkuvaa työtä tekeviä ajatellen järjestelmä mahdollistaa mobiiikirjaukset.

 

Apotti ei ole pelkästään kirjaamisen apuväline

Laiho muistuttaa, että kirjaamisen lisäksi Apotti tarjoaa ammattilaiselle mahdollisuuden toiminnan ja sen vaikuttavuuden seurantaan sekä potilaalle pääsyn tarkastelemaan ja kirjaamaan omia tietojaan, esimerkiksi täyttämään oirekartoituksia.

Yksi keskeinen Apotti-hankkeen tavoite on tiedon hyödyntämisen ja tiedolla johtamisen kehittäminen.

– Tärkeät tiedot saadaan Apotista helposti tarkasteluun. Tiedon avulla on mahdollista tarkastella vaikka miten eri yksiköt suoriutuvat toisiinsa verrattuna ja kehittää sen perusteella hoitomalleja, kertoo Laiho.

Apotin avulla palveluita pystytään kohdistamaan paremmin. Laiho mainitsee tästä esimerkkinä kroonisten potilaiden tunnistamisen. Kun heidän hoitosuunnitelmansa voidaan päivittää vastaamaan paremmin heidän tarpeitaan, säästyy aktiivista hoitoa tarvitselle enemmän resursseja.

Hoidon vaikuttavuuden arviointia päästään kehittämään hyvältä pohjalta, sillä mittarit ja suositukset niiden käytöstä ovat jo olemassa. Ammattilaisille ei siis tule tiedolla johtamisesta lisätyötä, sillä tietoa kerätään jo, sitä ei vaan hyödynnetä tarpeeksi.

Laiho korostaa, että potilaan oma sähköinen portaali tuo suuren helpotuksen myös ammattilaisten työhän. Esimerkiksi etukäteen täytettävät sähköiset esitietolomakkeet nopeuttavat käyntejä.

 

Apotin tarjoama tulevaisuus näyttää selkeämmältä

Kysyttäessä, millaiselta psykiatrinen hoitomme näyttää, kun Apotti on käytössä, ei Laihon tarvitse miettiä vastausta kauan.

– Odotan Apotin parantavan erityisesti hoidon vaikuttavuutta ja selkeyttä. Potilasturvallisuuden kannalta on ensiarvoisen merkittävää, että kaikki asiakkaaseen liittyvät potilastekstit ovat jatkossa ammattilaisten saatavilla. Huono juttu ei ole sekään, että potilaat tietävät hoitoihin sitoutuessaan, mitä he saavat.

Apotin aikataulun epäilijöille Laiho lataa kaksi faktaa: Ensinnäkin Apotti on valmis tuote, joka on jo menestyksekkäästi käytössä eri puolilla maailmaa. Toiseksi käyttöönotoille on määritelty selkeät päivämäärät, jotka pysyvät mielessä koko ajan hanketta eteenpäin vietäessä.

 

Apotti-hankkeessa työskentelee HUS:sta ja omistajakunnista valitut 65 Apotti-asiantuntijaa. He ovat sosiaali- ja terveydenhuollon kokeneita, eri aloja edustavia ammattilaisia, jotka ymmärtävät oman osaamisalueensa lisäksi muiden alojen (ESH, PTH, SOS) toimintaa ja yhteistyötä. He tunnistavat tietojärjestelmän toiminnallisten ratkaisujen vaikutukset käytännön toimintaan.
Apotti-asiantuntijoilla on keskeinen rooli Apotti-järjestelmän työnkuluista ja sisällöistä koskevassa päätöksenteossa sekä organisaatioiden välisessä viestinnässä. He pitävät yhteyttä niin organisaatioiden johtoon kuin henkilökuntaan.
Apotti-asiantuntijat rakentavat ympärilleen verkoston tarvittavista erikoisosaajista. Näitä aihealueasiantuntijoita, joita konsultoidaan hankkeen eri vaiheissa, on kaiken kaikkiaan useita satoja.

 

Tilaa Apotin uutiskirje