Miten Apotti voi auttaa lastensuojelutyön kuormittavuuden vähentämisessä?

30.1.2018 Tiedote

STM on aloittanut laajan selvityksen, jossa etsitään ratkaisuja lastensuojelutyön kuormittavuuteen ja työntekijöiden vaihtuvuuteen. Aihe on ajankohtainen myös Apotissa.

– Tiedostamme, että lastensuojelussa on tällä hetkellä kestämätön tilanne. Apotti tuo tilanteen vakavuuden vielä selvemmin esille: järjestelmässä saadaan paremmin näkyviin tehdyn työn määrät ja vaativuus, kertoo Apotti-asiantuntija Jonna Vanhanen, joka on ennen Apottia työskennellyt lastensuojelun johtavana sosiaalityöntekijänä Helsingissä.

– Huomattavaa on, että lastensuojelun asiakkuus voi kestää vuosia ja siihen liittyy usein sukupolvien yli kertyneitä ongelmia. On tärkeää, että tieto säilyy ja on helpommin löydettävissä järjestelmässä. Naisvaltaisella alalla työntekijöiden vaihtuvuus tulee jatkossakin olemaan varsin suurta, Vanhanen huomauttaa.

– Nykyisissä järjestelmissä tieto on usein pirstaleista ja monesti hankalasti löydettävissä. Tämä on pulmana etenkin työntekijöiden vaihtuessa. Uusi työntekijä lähtee lähes nollasta arvioimaan tilannetta, kun ei saa helposti kokonaisvaltaista käsitystä asiakkaan tilanteesta. Apotti auttaa työntekijää työn suunnittelussa ja tilanteiden arvioinnissa, ja voi toimia työntekijän tukena lastensuojelun vaativissa prosesseissa, esimerkiksi huostaanoton kriteereitä arvioitaessa, Vanhanen sanoo.

– Apotin läpinäkyvyys helpottaa myös siirtymävaiheita, esimerkiksi asiakkaan siirtymistä toiseen yksikköön asiakkaaksi, jatkaa Apotti-asiantuntija Irene Juva. Hän on tullut Apottiin Vantaan sosiaali- ja kriisipäivystyksestä.

 

Apotti-järjestelmässä on paljon ominaisuuksia, jotka tukevat arjen perustyötä

– Sosiaalityön vastuullisuus ja kuormittavuus tuovat työntekijöille kohtuuttomia paineita. Tällä hetkellä dokumentoidaan liikaakin, koska pelätään mitä tapahtuu, jos tietoa ei löydy. Apotti-järjestelmä ohjaa kirjaamaan oleellisen, ja tietoa pystytään hakemaan luotettavammin, sanoo Juva.

– Apotti ohjaa muutenkin työntekijää. Esimerkiksi kun lastensuojeluilmoituksen syynä on seksuaalinen hyväksikäyttö tai lapsen pahoinpitely, ohjaa järjestelmä avaamaan tarkistuslistan prosessiin määritellyistä ydintehtävistä ja asioista, jotka pitää asiakastyössä huomioida. Myöhemmin voidaan tarkistaa, miten monessa tapauksessa on kaikki seikat huomioitu. Tämä on tärkeää sekä asiakkaan että työntekijän oikeusturvan kannalta, Juva selittää.

– Lastensuojelussa joudutaan usein arvioimaan hyvin pikaisestikin ja olemassa olevan tiedon varassa kiireellisten toimenpiteiden tarvetta. Apotissa tätä helpottaa esimerkiksi eri työvaiheisiin rakennettavat koontinäytöt, jotka kokoavat asiakkaaseen liittyvät oleelliset ja ajantasaiset tiedot yhteen paikkaan. Näin työntekijä saa heti paremman kokonaiskuvan asiakkaan tilanteesta, Vanhanen tähdentää.

– Ja kun työntekijä kirjautuu Apotti-järjestelmään, hän näkee ensimmäisenä omat keskeneräiset ja kiireelliset työtehtävänsä. Oman työn suunnittelu helpottuu huomattavasti.

Apottiin rakennetaan myös sosiaalihuoltoon jo testattuja mittareita. Niiden käytön myötä saadaan vaikuttavuustietoa, kunhan järjestelmään kertyy dataa. Mittareita tarkennetaan ja rakennetaan käyttökokemusten mukaan.

 

Apotti helpottaa yhteistyötä – myös sote-sektorin ulkopuolisten toimijoiden kanssa

Apotti on maailman ensimmäinen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen järjestelmä. Se tukee sote-ammattilaisten yhteistä työtä.

– Yhteydenpito on helppoa järjestelmän suojatun yhteyden kautta, ja järjestelmään voidaan tehdä esimerkiksi yhteinen muistio. Kunnat ovat lähteneet aidosti tekemään yhtenäistämistä, eikä ole kyse enää ylätason visioista, kertoo Vanhanen.

Apotti-järjestelmän sisälle on myös mahdollista rakentaa yhteistyön kannalta kriittisiä prosesseja, esimerkkinä kaltoinkohdellun lapsen prosessi.

– Nyt teemme yhteistyötä oikeuspsykiatrian osaamiskeskuksen kanssa. Kehitämme väkivaltaa kohdanneen lapsen mallia, jota on laajennettu kouluterveydenhuollosta eteenpäin. Tarkoitus on huomioida myös poliisin osuus. Pääsemme heti alussa huomioimaan prosessin kokonaisuutena, kertoo Juva.

– Kun kaikki tiedot löytyvät järjestelmästä, ei samoja asioita tarvitse selvittää moneen kertaan. Kyse on myös ennen kaikkea toiminnan muutoksesta, jonka tarpeen Apotti tuo toisella tapaa esille.

 

Apotti mahdollistaa tiedon liikkumisen

Apotti-järjestelmä tarjoaa mahdollisuuden sille, että tieto liikkuisi sosiaali- ja terveydenhuollon välillä. Nykyinen lainsäädäntö erottaa kuitenkin sosiaali- ja terveydenhuollon rekisterit omiksi rekistereikseen, joiden välillä tieto ei lähtökohtaisesti saa liikkua.

– Lastensuojelulain perusteella sosiaalityöntekijällä on tietyissä tilanteissa oikeus kaikkeen välttämättömään tietoon, jota tarvitaan lapsen tilannetta arvioitaessa, mutta myös terveydenhuollon puolelta voisi olla hyvä päästä joihinkin sosiaalihuollon tietoihin. Jos lääkäri näkisi vaikka, että vastaanotolle tuleva lapsi on sijoitettu, voisi hän ottaa sen huomioon omassa työssään, Juva toteaa.

Sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä on valmisteltu uutta lakia sote-asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (asiakastietolaki), jonka perusteella asiakas- ja potilastiedot kirjataan jatkossa yhteen, sosiaali- ja terveydenhuollon yhteiseen asiakastietorekisteriin. Näin sote-ammattilaisilla olisi pääsy työssään tarvitsemiin tietoihin. Mutta koska sote- ja maakuntauudistus on viivästynyt, siirtyy myös uuden asiakastietolain täytäntöönpano.

Apotti muuttaa tilannetta joka tapauksessa parempaan suuntaan jo ennen uudistusta. Järjestelmä mahdollistaa tiedon liikkumisen vaivatta ja tietoturvallisesti sosiaali- ja terveydenhuollon välillä aina, kun tiedon luovuttamiselle on olemassa joko asiakkaan suostumus tai lakisääteinen peruste.

 

Tilaa Apotin uutiskirje