Miksi Apotti-hankkeeseen lähdettiin?

16.8.2018 Tiedote

Apotti-kuntien ja HUS:n käytössä on tällä hetkellä satoja tietojärjestelmiä, jotka eivät kommunikoi keskenään eivätkä tue tarpeeksi sote-ammattilaisten päivittäistä työtä. On arvioitu, että lääkäreiden työajasta kuluu jopa kolmannes siihen, että järjestelmät eivät toimi tai keskustele keskenään.

Apotin keskeisenä tavoitteena on toimittaa omistajaorganisaatioidensa käyttöön alueellisesti yhtenäinen tieto- ja toiminnanohjausjärjestelmä, joka mahdollistaa toiminnan kehittämisen ja paremman laadun. Apotti-järjestelmässä asiakasta tai potilasta koskeva tieto on ajantasaisesti käytettävissä hoito- ja palvelutilanteissa lakien ja viranomaismääritysten tietosuojavaatimukset huomioon ottaen.

 

Apotti yhdistää ensimmäisenä maailmassa sosiaali- ja terveydenhuollon tiedot samaan järjestelmään

Terveydenhuollon potilaan ja sosiaalihuollon asiakkaan tiedot on perinteisesti pidetty toisistaan erillään. Kyse on kuitenkin yhden ihmisen hoidoista ja palveluista. Tietojen yhdistäminen on myös sote-kustannusten hillitsemisen kannalta välttämätöntä.

On tutkittu, että kymmenen prosenttia väestöstämme kerryttää valtaosan sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksista. Heistä suuri osa käyttää sekä sosiaali- että terveydenhuollon palveluita. Esimerkiksi päihde- ja mielenterveyspalveluiden asiakkaat ovat usein yhteisiä.

Apotti-järjestelmän avulla pystytään löytämään sekä sosiaali- että terveyspalveluiden käytön perusteella kohonneessa riskissä olevia henkilöitä. Tämä on paljon rikkaampaa ja tarkempaa tietoa kuin pelkkä sosiaalihuollon tai terveydenhuollon tieto.

 

Apotti tuo helpotusta niin sote-organisaatioiden arkeen kuin kehittämiseen

Kun sote-ammattilaisten käytössä on lukuisten eri järjestelmien sijasta yhtenäinen järjestelmä, tietoja ei tarvitse kirjata moneen kertaan, mikä vähentää inhimillisten virheiden riskiä. Tiedot myös löytyvät tarvittaessa helpommin.

Lisäksi Apotti-järjestelmä ohjaa ammattilaista esimerkiksi muistuttamalla, jos jokin toimenpide on jäänyt tekemättä. Apotin koontinäytöiltä saa nopeasti käsityksen yksikön tai asiakkaan tilanteesta sekä tarvittavista toimenpiteistä.

Apotti-järjestelmän kautta saadaan myös konkreettista tietoa hoidon ja palvelun määrästä, laadusta, vaikuttavuudesta ja kustannustehokkuudesta. Apotti tuottaa taukoamatta dataa siitä, millaisiin tuloksiin erilaiset käytännöt ovat johtaneet. Mittaaminen mahdollistaa jatkuvan oppimisen ja toimintatapojen uudistamisen. Parhaita käytäntöjä voidaan jakaa eri yksiköiden kesken.

 

Apotin suurimmat taloudelliset hyödyt muodostuvat toimintatapojen muutoksesta

Apotti-hankkeen lähtökohtana on alusta pitäen ollut laaja sote-toiminnan uudistaminen. Hankkeen yhdeksi monista kehityskohteista valittiin lastensuojelun prosessi, jossa on kehitetty sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistä prosessia että yhteisiä toimintamallien kehittämistapoja.

Valtaosa Apotin hyödyistä toteutuu sitä kautta, että organisaatiot ja käyttäjät hyödyntävät järjestelmästä saamaansa tietoa toimintansa organisoinnin ja toimintatapojen kehittämisessä. Apotti-järjestelmän avulla pystytään estämään muun muassa haittatapahtumia ja päällekkäisiä laboratoriotutkimuksia. Esimerkiksi painehaavatapausten oletetaan vähenevän jopa 15 % Apotin riskiarvio-ohjelman ansiosta. Painehaavoihin liittyvät suorat kustannukset ovat Suomessa arviolta 2–3 % terveydenhuollon kuluista, eli Apotin tuoma kustannushyöty on tältäkin osin merkittävä.

Apotti parantaa myös palveluiden saatavuutta. Kansalainen voi hyödyntää Apotin sähköistä asiakasportaalia, Maisaa, ja viestitellä ammattilaisten kanssa tietoturvallisesti, sekä hoitaa asiansa etävastaanotolla videoyhteyden avulla.

Apotin kehittäminen jatkuu käyttöönoton jälkeenkin. Aikaisempaan verrattuna se on huomattavasti helpompaa ja halvempaa, kun muokkauksia voidaan tehdä itsenäisesti Oy Apotti Ab:ssä.

 

Tilaa Apotin uutiskirje