Lainsäädäntö vaatii pikaista kehittämistä asiakas- ja potilasturvallisuuden parantamiseksi

19.9.2019 Tiedote

Ristiriitainen ja vanhentunut lainsäädäntö aiheuttaa asiakas- ja potilasturvallisuuden vaarantumista sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palveluissa. Edellisellä vaalikaudella säätämättä jäänyt asiakastietolaki olisi hyvä perusta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kehittämiselle. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastiedot tulisi saada yhteen rekisteriin vanhentuneeseen vastuualueajatteluun ja erillisjärjestelmiin perustuvien useiden erillisrekisterien sijaan.

Hallitusohjelman mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan painopistettä siirretään perustason palveluihin ja ennaltaehkäisevään toimintaan. Palvelujen tulisi olla yhteensovitettuja, hoitoketjujen sujuvia ja ihmisten tulisi saada tarpeenmukaiset palvelut oikea-aikaisesti. Tavoitteena on myös parantaa sosiaali- ja terveyspalveluiden vaikuttavuutta ja tuottavuutta sekä lisätä palveluiden läpinäkyvyyttä ja avoimuutta.

Palvelujen yhteensovittaminen, turvallisuus ja oikea-aikaisuus edellyttävät, että henkilön tarpeenmukaiseen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluun liittyvät tiedot ovat työtä tekevän henkilöstön tiedossa kunkin palvelun edellyttämässä laajuudessa. Nykyinen voimassa oleva sosiaali- ja terveydenhuollon erityislainsäädäntö on vanhentunutta ja ristiriidassa palveluiden tuottamisvelvoitteiden kanssa. Ihmisen tarpeenmukainen ja oikea-aikainen palvelu edellyttää voimassaolevan lainsäädännön nykyaikaistamista.

Ristiriitaisen ja vanhentuneen lainsäädännön uudistamisen pohjaksi sopii hyvin sosiaali- ja terveysministeriössä laadittu vuoden 2017 lausuntokierroksella ollut versio asiakastietolaista, joka sai Suomen oloissa poikkeuksellisen positiivisen palautteen. Keskeisin ehdotus oli sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen tallentaminen yhteen asiakasrekisteriin, erillisten terveydenhuollon ja sosiaalihuollon rekisterien sijaan.

EU:n tietosuoja-asetus ei estä kansallisesti laajentamasta terveydenhuollon tietoja koskevia käsittelyperusteita sosiaalihuollon asiakastietoihin. Tietosuoja-asetuksen mukaan arkaluonteisten henkilötietojen, esimerkiksi terveystietojen, käsittely on mahdollista muun muassa sosiaalihuollollisen hoidon tai käsittelyn suorittamiseksi. Käsittely on mahdollista myös jäsenvaltion lainsäädännön perusteella. Edellä mainituilla perusteilla käsittelyperusteen säätämiselle kansallisessa lainsäädännössä ei liene estettä. Lainsäädännön kehittäminen poistaa esteitä sujuvan ja kokonaisvaltaisen sekä oikea-aikaisten sote-palveluiden tuottamiseen samalla kun palveluiden tuottavuus paranee.

Lainsäädännössäkin edellytetty sosiaali- ja terveydenhuollon saumaton palveluiden yhteensovittaminen edellyttää esteetöntä ja toimivaa tiedonkulkua, mikä parantaa erityisesti heikoimmassa olevien potilaiden ja asiakkaiden asemaa, terveyttä ja palvelun laatua sekä hillitsee alati kasvavia kustannuksia.

Juha Jolkkonen, Sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja, Helsinki
Jukka T. Salminen, Apulaiskaupunginjohtaja, Vantaa
Hannu Välimäki, toimitusjohtaja, Oy Apotti Ab

Tilaa Apotin uutiskirje