Integroidun järjestelmän kehitys vie aikaa

29.3.2019 Tiedote

Viime päivinä lääkärit ovat esittäneet huolensa Apotin ongelmakohdista. Apotti suhtautuu käyttäjien palautteeseen käytettävyyden haasteista vakavasti. Vaikka järjestelmää on rakennettu usean tuhannen sote-ammattilaisen voimin, niin järjestelmässä on vielä tunnistettuja haasteita, joiden eteen tehdään kovasti töitä. Neljä kuukautta on lyhyt aika isoon toiminnanmuutokseen, jossa tapahtuu muutoksia myös työnkulkuihin. Parhaat hyödyt järjestelmässä tulevat näkyviin vasta useamman vuoden käytön jälkeen, kun toiminnallisuudet on omaksuttu ja ne ovat muokkautuneet käytössä huippuunsa. On hyvä muistaa, että monet nykyjärjestelmistä ovat muovautuneet ja kehittyneet nykyiseen muotoonsa 10–20 vuoden aikana. Palaute on järjestelmän edelleen kehittämiseksi erittäin tärkeää.

Tietoja ei tarvitse kirjata moneen kertaan

Rakenteisen kirjauksen tavoite on juuri se, ettei asioita jouduta kirjaamaan moneen kertaan. Pääsääntöisesti rakenteinen kirjaus kuluttaa enemmän aikaa kuin esimerkiksi sanelu, mutta jos näin ei toimita, menetetään suuri osa modernin järjestelmän hyödyistä, kuten päätöksentuki ja toiminnanohjaus. Rakenteinen kirjaus tuottaa kokonaisprosessille tehokkuutta ja lisää potilasturvallisuutta, mutta yksilötasolla kuluttaa helposti enemmän aikaa entiseen tapaan verrattuna. Rakenteisuuden ja integroidun kokonaisuuden vuoksi Järjestelmässä on tehtävä kirjauksia, joita ennen ei ole tehty tai ne on tehnyt joku muu ammattiryhmä. Esimerkiksi määräyksissä kotilääkkeet pitää määrätä uudelleen osastolääkkeiksi otettaessa osastolle ja potilasta kotiuttaessa taas kotilääkkeiksi, jolloin niistä tulee tarvittaessa uudet reseptit ja kotilääkkeiden annosmuutokset välittyvät Reseptikeskukseen ja sitä kautta Omakantaan. Siirtovaiheiden työnkulkuja selkiytetään mm. siirtomääräysten osalta ja muutos tuotantoon on tulossa jo viikolla 14. Järjestelmään on kehitteillä edustapuheentunnistus laajaan käyttöön, jolloin myös sanelu kohdentuu paremmin. Lisäksi tulevaisuudessa käyttöön tulee myös järjestelmän puheohjaus.

Määräysten tekeminen jatkotutkimuksiin

Jotta varmistetaan potilasturvallisuus, päätöksentuki, raportointi ja jotta tieto tutkimuksista voidaan välittää potilaalle itselleen sähköisen asioinnin portaaliin Maisaan muun muassa potilaan omaa ajanvarausta varten, lääkäri kirjaa määräykset rakenteisesti. Rakenteisesti kirjattava määräys on hitaampi täyttää kuin entinen ja pakollisia kenttiä on enemmän. Apotti-järjestelmä on tuonut mukanaan myös sovittuja työnjaollisia muutoksia eri ammattiryhmien työnkuvaan – niiden osalta myös vaihtoehtoiset työnkulut ovat edelleen mahdollisia.

Lääkityksen hallinta

Apotissa on kuultu käyttäjien palaute lääkityksen haasteista. Yksi keskeinen haaste lääkityksessä liittyy Reseptikeskukseen, jonka ratkaisu ei ole Apotin käsissä (lääkkeen annosteluohje on Reseptikeskuksesa ei-rakenteista tietoa). Tällä hetkellä yhteistyössä HUSin ja Epicin kanssa keskitytään kehitystyössä muun muassa lääkitysnäkymien yhdenmukaistamiseen. Järjestelmään on myös luotu lääkityksen kokonaisyhteenvetoraportti, jossa pystyy näkemään potilaan kaikki lääkitystiedot yhdessä näkymässä. Käyttäjille suositellaan myös tiettyjä perustoiminallisuuksia sisältäviä näkymiä käytettäväksi, jotta järjestelmän käyttäminen olisi mahdollisimman yksinkertaista. Järjestelmää kehitetään kaikkien eri toimintojen käyttöön.

Palvelukontaktin tekeminen

Pelkkä merkintä (korjaus/lisäys) sairaskertomukseen voidaan tehdä ilman uuden palvelukontaktin luomista. Kuten aiemmin, kaikki uudet potilaskontaktit liitetään palvelukontaktiin, jotta palkkiot, laskutus ja raportointi kohdistuvat oikein. Aikaisemmin tätä työnvaihetta hoidettiin vaihtelevasti eri ammattiryhmien toimesta. Mahdollisimman paljon tätä pyritään automatisoimaan, jotta käyttäjien työ vähenee. Palvelukontakti on välttämätön Kanta-yhteyden vaatimien palvelutapahtumien takia.

Lääkärin määräykset potilaan hoidossa

On olennainen osa hyvää hoitoa, että jatkotutkimukset otetaan määritetyssä aikataulussa. Näin myös potilas saa Maisa palveluun itselleen mahdollisuuden varata kyseisessä aikataulussa itselleen sopivimman ajan käydä tutkimuksissa. Järjestelmää ja sen työnkulkuja kehitetään tiiviissä yhteistyössä asiakasorganisaatioiden kanssa ja tarvittaessa työnkulkuja sujuvoitetaan. Mahdolliset työnjaolliset muutokset eivät ole Apotin päätettävissä.

Potilaan tietojen käsittely järjestelmässä

Tietokantalukitukset ovat välttämättömiä tietoeheyden varmistamiseksi ja potilasturvallisuuden takaamiseksi, jotta kriittisiä tietoja ei päivitettäisi samanaikaisesti niin, että toinen käyttäjä ei huomaa toisen tekemiä muutoksia. Esimerkiksi usea henkilö voi kirjoittaa potilaskertomusmerkintöjä samaan aikaan. Järjestelmästä kerätään parhaillaan lukitusdataa, jotta esiin nostettuja ongelmia saadaan analysoitua tarkemmin ja tarvittaessa tehdä korjaavia toimenpiteitä.

Tilaa Apotin uutiskirje