Apotin lausunto sote-uudistukseen liittyvän lainsäädännön muuttamisesta: soten tiedonhallintasäädösten kokonaisuudistus vaatii huolellista valmistelua

20.1.2022 TiedoteDigitalisaatio

Oy Apotti Ab pitää esitettyä väliaikaista säädöstä potilastietojen käytöstä Uudellamaalla kannatettavana: esitys takaa kansalaisten yhdenvertaisuuden terveydenhuollon palveluissa ja varmistaa asiakas- ja potilasturvallisuutta Uudellamaalla. Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintasäädösten kokonaisuudistus on tarpeen ja vaatii huolellista valmistelua ja laajaa yhteistyötä kentän toimijoiden kanssa.

Oy Apotti Ab pitää hallituksen esityksessä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistusta koskevan lainsäädännön täydentämiseksi esitettyä väliaikaista säädöstä potilastietojen käytöstä Uudellamaalla kannatettavana ja tietosuojasääntelyn ja perustuslain näkökulmasta mahdollisena. Esitetty säädös vastaa vuodesta 2010 voimassa ollutta henkilötietojen käsittelyä. Uudenmaan erillisratkaisun myötä vakiintuneen käytännön jatkaminen on välttämätöntä Uudellamaalla asiakas- ja potilasturvallisuuden ja sote-uudistuksen tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Esitetty sääntely takaa myös kansalaisten yhdenvertaisuuden terveydenhuollon palveluissa.

Oy Apotti Ab suhtautuu myönteisesti esitettyyn sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintasäädösten kokonaisuudistukseen, sillä alan säädökset ovat muodostuneet ajan myötä kerroksittaisiksi, epäjohdonmukaisiksi ja osin ristiriitaisiksi. Uudistus tulee valmistella realistisella tavoiteaikataululla ja tiiviissä vuorovaikutuksessa kentän toimijoiden kanssa. Myös perusteellinen vaikutusten arviointi on tarpeen. Erityisesti vaikutukset potilashoitoon ja potilasturvallisuuteen tulee arvioida huolellisesti teknisten ja taloudellisten (mm. tietojärjestelmien muutoskustannukset) vaikutusten arvioinnin lisäksi.

Lisäksi Oy Apotti Ab toteaa, että Kanta-palveluiden potilastiedon arkisto ei ole tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon operatiiviseen tietojenkäyttöön ja -välitykseen. Kanta-palveluiden potilastiedon arkisto on tärkeä ja välttämätön palvelu potilastiedon pitkäaikaisarkistoinnissa sekä potilastiedon luovutuksessa eri hyvinvointialueiden välillä. Sen rakenne ei kuitenkaan mahdollista tiedon operatiivista käyttöä ja nykyaikaisia digitaalisia palveluita. Kanta-palveluiden ja alueellisten asiakas- ja potilastietojärjestelmien eroavaisuuksia ja mahdollisuuksia on avattu kattavasti Oy Apotti Ab:n eduskunnan hallintovaliokunnalle toimittamassa vastineessa (ks. tarkemmin liite).

Tutustu Oy Apotti Ab:n lausuntoon tästä
Tutustu Oy Apotti Ab:n vastineeseen eduskunnan hallintovaliokunnalle tästä

Lisätietoja:

Hannu Välimäki, toimitusjohtaja, Oy Apotti Ab
p. 040 196 6311
hannu.valimaki@apotti.fi

Tilaa Apotin uutiskirje