Apotin lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelemisestä: tietojen vaihdon ja välityksen sujuvuuteen kiinnitettävä erityistä huomiota

21.3.2022 Tiedotesote

Oy Apotti Ab pitää ehdotetun säädöksen tavoitetta koota yhteen tällä hetkellä moneen lakiin hajaantunut asiakastietojen käsittely kannatettavana ja tarpeellisena. Sosiaali- ja terveydenhuollon välisen tietojen vaihdon ja välityksen sujuvuuteen on kuitenkin kiinnitettävä erityistä huomiota asiakas- ja potilasturvallisuuden ja kansalaisten yhdenvertaisuuden varmistamiseksi.   

Oy Apotti Ab katsoo, että asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistamisen kannalta keskeisen sosiaali- ja terveydenhuollon integraation edellytykset tulisi huomioida hallituksen esityksessä vahvemmin. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää sosiaali- ja terveydenhuollon välisen tietojen vaihdon sujuvuuteen.

Tällä hetkellä lukuisat säädökset velvoittavat sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoita tiiviiseen, integroituun toimintaan. Säädökset eivät kuitenkaan anna eväitä käytännön työhön, vaan salassapito- ja sivullisuussäädökset estävät käytännössä tietojen vaihdon. Hallituksen esitysluonnoksessa asiantila ei muutu, vaan jopa tiukkenee.

Hallituksen esitysluonnoksessa oletetaan, että potilastiedon arkisto (Kanta) voisi toimia sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnallisena tietojen välityskeinona. Kanta-palveluiden potilastiedon arkisto ei kuitenkaan ole tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon operatiiviseen käyttöön ja tietojenvälitykseen: sen rakenne ja toiminta-ajatus ei mahdollista tiedon reaaliaikaista operatiivista käyttöä ja nykyaikaisia digitaalisia palveluita. Kanta on sen sijaan erinomainen yhteinen ratkaisu potilas- ja jatkossa myös sosiaalihuollossa syntyvien tietojen arkistointiin, kuten kanta.fi sivuillakin on kuvattu: ”Potilastiedon arkisto on valtakunnallinen tietojärjestelmäpalvelu, jonne arkistoidaan terveydenhuollossa syntyneet sähköiset potilastiedot.”

Asiakastietojen luovutuksen rajaaminen vain Kanta-palveluihin ja tiukka poikkeuslupamenettely estäisi käytännössä Uudenmaan erillisratkaisun alueella tietojen joustavan kulkemisen potilasprosessin mukana yhteisessä toiminnanohjaus- ja asiakastietojärjestelmässä tai teknisten rajapintojen välityksellä. Tämä vaarantaisi kansalaisten yhdenvertaisuuden ja asiakas- ja potilasturvallisuuden ja estäisi digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntämistä ja sote-uudistuksen tavoitteena olevan integroidun toiminnan toteutumista. Tietojen välitykseen liittyvät haasteet koskevat myös hyvinvointialueiden välistä yhteistyötä: esitetyn sääntelyn myötä alueiden välisessä yhteistyössä ei voitaisi hyödyntää moderneja digitaalisia palveluja. Tämä heikentäisi Oy Apotti Ab:n näkemyksen mukaan merkittävästi mahdollisuuksia saavuttaa sote-uudistukselle asetettuja tavoitteita.

Tutustu Oy Apotti Ab:n lausuntoon:

Oy Apotti Ab lausunto HE laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä 

LIITE1_THL_lausunto

LIITE2_ApottiOyn_analyysi

Lisätietoja:

Hannu Välimäki, toimitusjohtaja, Oy Apotti Ab
p. 040 196 6311
hannu.valimaki(at)apotti.fi

Tilaa Apotin uutiskirje