Yksinkertaisen monimutkainen käytettävyys

30.10.2013 Blogi

Käytettävyys on oikeastaan aika yksinkertainen asia. Se tarkoittaa helppokäyttöistä, käyttötarkoitukseensa sopivaa tuotetta, jota on miellyttävä käyttää. Työympäristössä tämä tarkoittaa työvälinettä, joka tukee ja sujuvoittaa tehtävien hoitamista, automatisoi ja tehostaa. Ovatko tämän päivän terveyden- tai sosiaalihuollon tietojärjestelmät tällaisia?

Toisaalta, käytettävyys on hyvin monitahoinen ja -ulotteinen asia. Käytettävyyttä tulee aina tarkastella suhteessa käyttökontekstiin. Tämä koostuu neljästä tekijästä: käyttäjä, hänen tehtävänsä, hänen käytössään olevat välineet ja fyysis-sosiaalis-organisatorinen toimintaympäristö.

Apotissa käyttäjiä ovat niin terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaiset kuin asiakkaat, potilaat ja heidän läheisensä. Näillä käyttäjäryhmillä on erilaisia tavoitteita ja tarpeita, joiden saavuttamiseksi he käyttävät hankittavaa tietojärjestelmäpalvelua. Lisäksi liittyvien välineiden kirjo on suuri ja toimintaympäristöjen piirteet vaihtelevat käyttäjäryhmien välillä. Tätä ajatusketjua ja sen monipolveisuutta on helppo jatkaa.

Johtopäätös tästä kaikesta on: Apotin käyttökonteksti on hyvin moninainen ja siihen liittyvien yksityiskohtien lista pitkä.

Helppokäyttöinen työkalu syntyy yhteistyöllä

Minulle on väitetty, että potilastietojärjestelmä ei olisi sen monimutkaisempi tai käytettävyysnäkökulmasta haastavampi kuin kaupan kassajärjestelmäkään. Ylläolevaan ajatusketjuun viitaten on helppo olla täysin toista mieltä. Ja perustellusta syystä.

Tietotekniikkainsinöörin esittämä väite kuvastaa sitä haastetta, joka sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien kehittämiseen liittyy. Järjestelmien teknisestä toteutuksesta ja suunnittelusta vastaavat insinöörit eivät tunne sosiaali- ja terveydenhuollon toimintatapoja, työskentely-ympäristöjä, arkisia työtehtäviä tai niihin liittyvää tietojärjestelmä- ja laiteviidakkoa. Ja miten he voisivatkaan? Heidän asiantuntemuksensa on järjestelmäsuunnittelussa ja toteutuksessa.

Toisaalta terveyden- ja sosiaalihuollon työntekijät eivät ole asiantuntijoita ohjelmoinnissa, käyttöliittymäsuunnittelussa tai vaatimusmäärittelytyössä. Tarvitaankin yhteistyötä.

Samoin yhteistyötä tarvitaan Apotissa käytettävyysarvioinnin suunnittelussa ja toteutuksessa. Insinööri tai käytettävyysasiantuntija ei voi eikä osaa yksin valita lääkäreille ja muille ammattilaisille parhaiten sopivaa tuotetta. Tarvitaan useiden eri alojen ammattilaisia ja heidän asiantuntemustaan, jotta voidaan perustellusti valita ja kuvata ne keskeiset työtehtävät, prosessit ja tarpeet, joihin suhteessa tuotteiden käytettävyyttä tarkastellaan.

Toisaalta tulee myös huomioida asiakas- ja potilasportaalien erilaiset käyttäjäryhmät. Meidän kuntalaisten kirjo se vasta laaja onkin. Avainsanoja käytettävyyden lisäksi ovat esteettömyys, saavutettavuus ja käyttäjäkokemus.

Käyttäjätyytyväisyys ohjaa järjestelmävalinnassa

Käytettävyysarvioinnin tekemiseksi on olemassa joukko laajasti hyödynnettyjä ja tutkimustietoon perustuvia menetelmiä. Menetelmät voidaan jakaa karkeasti ottaen kahteen ryhmään: käytettävyysasiantuntijoiden tekemät arvioinnit ja käyttäjien kanssa toteutettava testaus. Näitä menetelmiä tullaan soveltamaan Apotissa tuotevertailuvaiheessa. Haasteena arvioinnissa on paitsi hankittavan tietojärjestelmäpalvelun laajuus, myös käytettävyyden mittarointi ja pisteyttäminen. Tyypillisesti käytettävyystyön tavoitteena on tuote- tai järjestelmäkehityksen tukeminen, ei valmiiden tuotteiden keskinäinen vertailu. Apotissa tavoitteena ovat nuo kaikki edellä mainitut.

Käyttäjätyytyväisyys on yksi käytettävyyden osa-alue. Kun käyttäjätyytyväisyys uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalvelun myötä lisääntyy, voidaan tyytyväisinä todeta Apotti-hankkeen saavuttaneen yhden keskeisistä tavoitteistaan. Tämä tavoite ohjaa sekä hankinnan että valitun tuotteen käytön aikaista käytettävyystyötä.

Insinöörinä ja Apotti-hankkeen käytettävyysasiantuntijana pyrin tekemään kaikkeni, jotta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilla olisi tulevaisuudessa käytössään työtehtävien suorittamista tukeva, sujuvoittava ja tehostava työväline. Eikä pidä unohtaa Apotti-alueen kuntalaisia. Hanke lupaa parantaa myös meidän tyytyväisyyttämme sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisiin asiointipalveluihin.

 

Johanna Kaipio
käytettävyysasiantuntija
TkT

 

Tilaa Apotin uutiskirje