Tunnistatko tekemäsi rakenteellisen sosiaalityön?

21.12.2022 BlogiApotti

Rakenteellisella sosiaalityöllä tehdään sosiaalisia ilmiöitä näkyväksi. Osallistumalla Apotin rakentamiseen ja käyttämällä Apottia sosiaalialan ammattilaiset asiakkaineen tekevät työtä rakenteellisen sosiaalityön eteen.

Olimme Jyväskylässä ”Monitoimijainen rakenteellisen sosiaalityön toimintamalli (MoRa) tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluissa” -hankkeen loppuseminaarissa marraskuussa. Meitä jäi seminaarista mietityttämään kaksi esiin noussutta seikkaa: ensimmäiseksi se, asiakkailla on vain vähän suoria kanavia vaikuttaa palveluihinsa tai kehittää niitä.

Tutkimuksen mukaan asiakkaiden toimijuus riippuu paljon muista toimijoista, lähinnä viranomaisista. Suomessa on vallalla ajatus, että julkinen valta huolehtii sosiaalityön arvojen toteutumisesta; tasa-arvosta ja hyvinvoinnista. Asiakkaan toimijuuden näkökulmasta on olennaista se, millaista kieltä käytetään, millaisia palveluita on ja kysytäänkö asiakaspalautetta. Merkityksellistä on asiakaspalautteen kysyminen siinä vaiheessa, kun asiakas voi oikeasti arvioida oliko palvelusta hyötyä.

Toinen esiin seminaarissa noussut asia oli se, etteivät yksittäiset sosiaalityöntekijät kokeneet tekevänsä rakenteellista sosiaalityötä. Seminaarin määritelmän mukaan ”rakenteellinen sosiaalityö on yhteiskunnallista tietoon perustuvaa yksilöitä ja yhteisöjä valtaistavaa sekä (hyvinvointi)palvelujärjestelmää ja laajemmin yhteiskuntaa kehittävää muutostyötä.”

Asiakkaan toimijuuden vahvistaminen on oleellista

Apotin asiakasportaali Maisa on mielestämme hyvä esimerkki siitä, miten kansalaiset ja asiakkaat ovat voineet osallistua rakenteiden kehittämiseen! Ennen Maisan käyttöönottoa järjestettiin kansalaistestaus, mihin osallistujat valikoituvat sekä Apottia käyttävien organisaatioiden kautta että satunnaisotannalla Vantaan hyvinvointiviikoilta. Kehittämisvaiheessa käytiin keskusteluja myös eri kansalaisjärjestöjen kanssa. Vuosina 2018 ja 2020 ja 2022 tilattiin saavutettavuustestaukset Näkövammaisten keskusliiton omistamalta Annanpura Oy:lta.

Kansalaisten käytettyystestausta on jatkettu osana jatkuvaa kehittämistä ja käytettävyys- ja saavutettavuusparannuksia tehdään jatkuvasti digitaalista asiointia ja asiointipolkua kehittäen. Viimeisin laajempi käytettävyystestaus toteutettiin alkuvuonna 2021 ja seuraava on tulossa keväällä 2023. Kansalaisilla on mahdollisuus antaa käyttäjäpalautetta Maisan teknisistä toiminnallisuuksista suoraan sovelluksen kautta sekä mobiilissa että selaimessa.

Ammattilaisille on tulossa keväällä 2023 käyttöön Maisan harjoitteluympäristö, minkä avulla heillä on mahdollisuus paremmin ymmärtää asiakkaan näkökulmaa niin palvelujen kuin Maisan käyttäjinä. Maisa tarjoaa ammattilaiselle yhden mahdollisuuden vahvistaa asiakkaan osallisuutta.

Rakenteellista sosiaalityötä arjessa

Rakenteellisen sosiaalityön ehdoton edellytys on tietoon perustuva ilmiöiden raportointi. Asiakastietojärjestelmän kehittäminen, käyttö ja asiakkaiden asioiden dokumentointi on siis oleellinen osa rakenteellista sosiaalityötä!

Kun saadaan lukuja, joita voidaan kattavasti kerätä ja vertailla, saadaan päätöksenteon tueksi faktaa ja ilmiöitä esiin. Tekemällä perustehtäväänsä jokainen sosiaalialan ammattilainen tuottaa arvokasta tietoa rakenteellisen sosiaalityön eteen. Samoin kaikki ne sadat sosiaalihuollon ammattilaiset, jotka osallistuivat Apotin rakentamiseen ja määrittelyihin ovat tehneet rakenteellista sosiaalityötä.

Kunnissa on myös erilaisia ja erillisiä rakenteellisen sosiaalityön raportoinnin tapoja. Nähtäväksi jää, miten tarpeellista tämä tulevaisuudessa on. Onko kyse tuplakirjaamisesta, olisiko vastaavia tietoja mahdollista saada suoraan Apotista? Tällä hetkellä rakenteellisten sosiaalityön raporttien hyödyntäminen kunnassa on jäänyt epäselväksi niitä täyttäville toimijoille. Näissä raporteissa olisi arvokasta tietoa muotoaan hakeville hyvinvointialueiden päätöksentekoelimille.

Eriarvoisuus ja hoitamattomat sosiaaliset ongelmat tulevat kalliiksi. Kannustamme jokaista sosiaalialan ammattilaista dokumentoimaan huolellisesti sekä tekemään vaikuttamistyötä omaksi kokemallaan tavalla. Kuten Anneli Pohjola seminaarissa totesi; Sosiaalityön pitää itse kantaa vastuu oman asiantuntijuutensa esiin tuomisesta. Ja sen aika on nyt.

Blogin kirjoittivat Apotin kehittämispäällikkö Irene Juva ja Apotin johtava asiantuntija Susanna Kaisla.

Tilaa Apotin uutiskirje