Apotti producerar effektiva social- och hälsovårdstjänster

Ekonomi

Tack vare ett gemensamt datasystem kan man mäta, utveckla och leda social- och hälsovården som en helhet och således bättre tygla de ständigt ökande kostnaderna.

Att bygga upp och ta i bruk Apotti för de nuvarande uppskattningsvis 50 000 användarna inom den specialiserade sjukvården, primärvården och socialvården kommer att kosta totalt 408 miljoner euro. I investeringsutgiften ingår bl.a. alla nödvändiga licenser, hela utvecklingsarbetet och omfattande integrationer, en data- och driftssäker teknisk användarmiljö med datacenter, användarutbildning och därtill anknytande stödmaterial och kursmiljöer. Efter lanseringarna 2022 kommer systemutgifterna, såsom optimering, drift och investeringar, att finansieras med klientdebitering.

Enligt aktieägaravtalet gör Oy Apotti Ab nollresultat. De kostnader som bokförs i resultaträkningen, dvs. produktionskostnader, förvaltningskostnader och allmänna kostnader, finansieras med ägardebitering. Kostnaderna i balansen täcks med lånefinansiering och investeringar av eget kapital.

Driftsutgifterna för Apottisystemet, dvs. uppdateringar, kontinuerlig utveckling, underhåll, stöd och utbildning, beräknas kosta 60 miljoner euro per år. Detta motsvarar 1,2 % av de årliga utgifterna för social- och hälsovård. Per enskild användare är driftskostnaden ca 1 200 euro (användare/år). För kommuninvånaren kostar Apottisystemet lite under 5 euro i månaden.

Betydande potentiella besparingar skapas dessutom av att tjänsterna kan inriktas effektivare än tidigare samt av den digitala service som erbjuds medborgarna t.ex. i form av klientportalen Maisa.

 

Beställ Apottis nyhetsbrev