Apotti producerar effektiva social- och hälsovårdstjänster

Ekonomi

Tack vare ett gemensamt datasystem kan man mäta, utveckla och leda social- och hälsovården som en helhet och således bättre tygla de ständigt ökande kostnaderna.

Att bygga upp och ta i bruk Apotti för de nuvarande uppskattningsvis 50 000 användarna inom den specialiserade sjukvården, primärvården och socialvården kommer att kosta totalt 416 miljoner euro. I investeringsutgiften ingår bl.a. alla nödvändiga licenser, hela utvecklingsarbetet och omfattande integrationer, en data- och driftssäker teknisk användarmiljö med datacenter, användarutbildning och därtill anknytande stödmaterial och kursmiljöer.

Enligt aktieägaravtalet gör Oy Apotti Ab nollresultat. De kostnader som bokförs i resultaträkningen, dvs. produktionskostnader, förvaltningskostnader och allmänna kostnader, finansieras med ägardebitering. Kostnaderna i balansen täcks med lånefinansiering och investeringar av eget kapital.

Driftsutgifterna för Apottisystemet, dvs. uppdateringar, kontinuerlig utveckling, underhåll, stöd och utbildning, beräknas kosta 86 miljoner euro per år. Detta motsvarar 1,2 % av de årliga utgifterna för social- och hälsovård. Per enskild användare är driftskostnaden ca 1 700 euro (användare/år). För kommuninvånaren kostar Apottisystemet lite under 4 euro i månaden.

Betydande potentiella besparingar skapas dessutom av att tjänsterna kan inriktas effektivare än tidigare samt av den digitala service som erbjuds medborgarna t.ex. i form av klientportalen Maisa.

 

Beställ Apottis nyhetsbrev