Asiakas- ja potilasturvallisuus etusijalla

18.1.2021 BlogiApotti-järjestelmä

Asiakas- ja potilasturvallisuus on kaiken asiakas- ja hoitotyön perusta. Sosiaali- ja terveydenhuollossa turvallisuus koostuu neljästä osa-alueesta: ammattilaisten toiminnasta, laitteista, tietojärjestelmistä ja fyysisestä/psyykkisestä työympäristöstä.

Apotin toiminnan kehittämisjohtaja, LT, yleislääketieteen erikoislääkäri Antti Iivanainen on ollut kehittämässä yhdessä 5 000 muun sote-ammattilaisen kanssa Apotti-järjestelmää alusta asti. Miten tietojärjestelmällä voidaan parantaa asiakas- ja potilasturvallisuutta?

Apotti-järjestelmässä kyse on isosta toimintatapojen muutoksesta. Järjestelmä muuttaa tuhansien sote-ammattilaisten tapaa tehdä työtä. Apotti-järjestelmä ohjeistaa ja tuottaa määräyspaketteja, seurantamittareita ja toimintaohjeita, jolloin myös hoitotavat yhtenäistyvät ja hoitotoimenpiteiden seuranta paranee. Järjestelmän rakenteinen kirjaaminen auttaa myös automatisoimaan hoitopolkua ja tietyissä tapauksissa oireiden mukaisten tutkimusten määräämistä. Nämä nopeuttavat diagnosointia ja asianmukaisen hoidon aloittamista. Kokonaisuudessaan hoito yhdenvertaistuu, laatu paranee ja laadun tai laatupoikkeamien seuraaminen helpottuu, arkipäiväistyy. Kohta ihmettelemme, miten pärjäsimme aikaisemmin ilman niitä.

Asiakas- ja potilasturvallisuutta parantaa asiakas- ja potilastietojen käsittely yhtenä kokonaisuutena. Esimerkiksi kun potilas siirtyy leikkausosastolta vuodeosastolle, ei tietoja tarvitse enää siirtää toiseen tietojärjestelmään: näin manuaalisen tiedonsiirron riskit poistuvat. Kun lääkitystiedot kulkevat eri toimijoiden välillä, vältytään myös turhilta päällekkäisiltä kokeilta. Erityisesti yhtenäisestä tietojärjestelmästä hyötyvät ne ryhmät, joille suunnatut palvelut limittyvät toisiinsa, kuten mielenterveys-, päihde-, vammais- ja vanhuspalvelujen asiakkaat. Sosiaalihuollossa syntyvien potilastietojen pitää olla käytettävissä myös terveydenhuollossa, jotta asiakasta voidaan hoitaa kokonaisuutena. Tietojen saatavuus kaikissa hoito- ja palvelutilanteissa sujuvoittaa myös asiakkaan ja potilaan asiointia eri palveluissa.

Apotti-järjestelmä parantaa lääkitysturvallisuutta. Keskeinen tekijä lääkitysturvallisuuden paranemisessa on ns. suljettu lääkekierto, jolla tarkoitetaan täysin sähköistä lääkkeiden jakeluketjua. Lääkekierto on suljettu, kun lääkkeenjaon yhteydessä luetaan itse lääkkeen lisäksi antajan ja potilaan yksilöllinen viivakoodi. Tällöin tallentuu, mitä annetaan, kuka antaa, kenelle annetaan ja milloin, sekä annostelureitti. Järjestelmä myös ilmoittaa, jos lääke on jäänyt antamatta. Suljettu lääkekierto vähentää lääkityksen inhimillisiä virheitä jopa 70 prosenttia.

Apotti-järjestelmä myös ennakoi riskitilanteita ja varoittaa lääkkeiden yhteisvaikutuksista, sopimattomasta annoskoosta, muistuttaa antamattomista rokotteista ja ohjeistaa painehaavojen hoidon tarkoituksenmukaisessa aikataulutuksessa. Järjestelmä myös ilmoittaa, milloin ohjelmoitu hoitotoimenpide tehdään, ja seuraa sen toteutumista.

Sosiaalihuollon puolella Apotti-järjestelmä tukee ammattilaisia palveluprosessin eri vaiheissa tarjoamalla ohjaavia työnkulkuja, suosituksia ja tarkastuslistoja. Esimerkiksi sosiaalihuollon ja kotihoidon ammattilaisille tulee muistutus RAI-arvioinnin aloittamisesta. RAI-arvioinnissa kartoitetaan vanhus- tai vammaispalvelun asiakkaan toimintakykyyn vaikuttavat toiminnalliset, lääketieteelliset ja sosiaaliset olosuhteet sekä mahdolliset yksilölliset palvelutarpeet. Lastensuojelun työtä tukemaan Apotti-järjestelmään on rakennettu mm. huostaanoton tarkistuslista. Huostaanotto on pitkä, vaativa ja monisäikeinen prosessi, jolla puututaan ihmisen itsemääräämisoikeuteen. Järjestelmän tuki on merkittävä vaativan prosessin lainmukaisuuden ja lapsen laadukkaan palvelun varmistamisessa: sen avulla myös vähennetään työntekijän muistinvaraista toimintaa pitkän ja useita lakisääteisiä tehtäviä sisältävän prosessin aikana.

Apotti-järjestelmä tuottaa valtavan määrän tietoa toiminnan ja ammattilaisten päätöksenteon tueksi. Kuten alussa mainittiin, on kyseessä iso toiminnallinen muutos: se edellyttää uuden oppimista, niin järjestelmän rakentamisen kuin käytön osaamisenkin suhteen. Palkkioksi saatava asiakas- ja potilasturvallisuuden parantuminen on sen työn väärti.

Subscribe to our newsletter