Uppföljning av projektet

Projektet Apotti inleddes 2012 och enligt riktlinjerna skulle det klient- och patientdatasystem som utarbetas inom projektet bestå av ett kärnsystem samt kompletterande system. Dessa system integreras till en sammanhängande helhet där man fäster vikt vid att säkerställa samanvändning av data samt öppna gränssnitt.

 

 

Planering 2012−2013

Planeringen av projektet inleddes 2012. Då lades grunden för projektet och målen, tidtabellerna och resursbehovet fastslogs.

Upphandling 2013-2016

Under upphandlingsskedet valdes Epic Systems till systemleverantör och Fujitsu Finland Oy till leverantör av användartjänster, till exempel maskinsalstjänster.

90%
Definition 2013-2019

Under hela processens gång har användarna haft en central roll. Tusentals anställda inom social- och hälsovården samt övriga experter och användare har deltagit i projektet.

75%
Genomförande 2016-2020

För närvarande testas det färdiga systemet som har anpassats till de olika organisationernas behov. Efter lanseringen inleds en optimering av systemet.

10%
Lansering 2018-2020

Apottisystemet lanseras stegvis. Vid den första lanseringen togs systemet i bruk inom HUS Pejas sjukhus den 10 november 2018. Lanseringen fortsätter stegvis i Vanda, HUS, Helsingfors, Grankulla, Kervo, Kyrkslätt och Tusby under 2019–2020.

 

Vi befinner oss nu i genomförande- och lanseringsskede

Apotti lanserades första gången 10.11.2018 inom HUS Pejas sjukhus. Efter den första lanseringen har systemet bearbetats utgående från användarresponsen. Lanseringen fortsätter stegvis i Vanda, HUS, Helsingfors, Grankulla, Kervo, Kyrkslätt och Tusby under 2019–2020.

En central del av lanseringen är att utbilda användarna och att överföra befintliga klient- och patientuppgifter till Apottisystemet. Utöver smidiga kunskaper i systemanvändningen koncentrerar sig utbildningen på att lära ut nya arbetssätt som förändringen i verksamheten förutsätter. Exempel på nya användningsområden är bl.a. elementen som styr arbetet och verksamhetsmodellen vid e-tjänsterna. Efter lanseringen följer man upp att de anställda tillägnat sig de nya arbetssätten och bistår med handledning.