Uppföljning av projektet

Projektet Apotti inleddes 2012 och enligt riktlinjerna skulle det klient- och patientdatasystem som utarbetas inom projektet bestå av ett kärnsystem samt kompletterande system. Dessa system integreras till en sammanhängande helhet där man fäster vikt vid att säkerställa samanvändning av data samt öppna gränssnitt.

 

 

Planering 2012−2013

Planeringen av projektet inleddes 2012. Då lades grunden för projektet och målen, tidtabellerna och resursbehovet fastslogs.

Upphandling 2013-2016

Under upphandlingsskedet valdes Epic Systems till systemleverantör och Fujitsu Finland Oy till leverantör av användartjänster, till exempel maskinsalstjänster.

90%
Definition 2013-2019

Under hela processens gång har användarna haft en central roll. Tusentals anställda inom social- och hälsovården samt övriga experter och användare har deltagit i projektet.

75%
Genomförande 2016-2020

För närvarande testas det färdiga systemet som har anpassats till de olika organisationernas behov. Efter lanseringen inleds en optimering av systemet.

10%
Lansering 2018-2020

Apotti-systemet lanseras i flera steg. Den första lanseringen i november 2018 omfattar HUS Pejas sjukhus.

 

Vi befinner oss nu i genomförande- och lanseringsskedet

Apottis första lansering närmar sig med stormsteg. För närvarande testas det färdiga systemet som har anpassats till de olika organisationernas behov. Projektorganisationerna bereder sig nu på en stor förändring i verksamheten och på de kommande lanseringarna. Efter lanseringen kommer systemet att bearbetas ytterligare utgående från responsen från användarna. 
Systemlanseringarna inleds i slutet av 2018 och fortsätter till senare hälften av 2020
Den första lanseringen av Apotti började 10.11.2018 i HUS Pejas sjukhus. Efter det ska systemet tas i bruk inom primärvården och en del av socialvårdstjänsterna i Vanda. I oktober 2019 kommer resten av HUS och Vanda att ta i bruk Apotti-systemet. Under den sista lanseringen mot slutet av 2020 tas systemet i bruk i Helsingfors, Kyrkslätt, Grankulla och Tusby.
En central del av lanseringen är att utbilda systemanvändarna och överföra befintliga klient- och patientuppgifter till Apotti-systemet. Utöver smidiga kunskaper i användningen av systemet koncentrerar sig utbildningen på att lära användarna nya arbetssätt och ny praxis som förändringen i verksamheten förutsätter. Nya arbetssätt är till exempel verksamhetsmodellen i e-tjänsterna och de olika elementen i hur arbetet styrs. Efter lanseringen följer man upp att de nya arbetssätten efterlevs.