Uppföljning av projektet

Projektet Apotti inleddes 2012 och enligt riktlinjerna skulle det klient- och patientdatasystem som utarbetas inom projektet bestå av ett kärnsystem samt kompletterande system. Dessa system integreras till en sammanhängande helhet där man fäster vikt vid att säkerställa samanvändning av data samt öppna gränssnitt.

 

 

Planering 2012−2013

Planeringen av projektet inleddes 2012. Då lades grunden för projektet och målen, tidtabellerna och resursbehovet fastslogs.

Upphandling 2013-2016

Under upphandlingsskedet valdes Epic Systems till systemleverantör och Fujitsu Finland Oy till leverantör av användartjänster, till exempel maskinsalstjänster.

Definition 2013-2019

Under hela processens gång har användarna haft en central roll. Tusentals anställda inom social- och hälsovården samt övriga experter och användare har deltagit i projektet.

80%
Genomförande 2016-2020

För närvarande testas det färdiga systemet som har anpassats till de olika organisationernas behov. Efter lanseringen inleds en optimering av systemet.

45%
Lansering 2018-2020

Apottisystemet lanseras stegvis. Vid den första lanseringen togs systemet i bruk inom HUS Pejas sjukhus den 10 november 2018. Lanseringen fortsätter stegvis i HUS, Helsingfors, Grankulla, Kervo, Kyrkslätt och Tusby under 2020–2021.

 

Vi befinner oss nu i projektets genomförande- och lanseringsskede

Apottisystemet lanserades första gången 10.11.2018 inom HUS Pejas sjukhus. Apottisystemet används nu i HUS Pejas, Hyvinge, Västra Nylands, Lojo och Borgå sjukhusdistrikt och i HUCS sjukhusdistrikt på Jorvs sjukhus och på resultatenheterna för kvinnosjukdomar och förlossningar samt psykiatri.I Vanda används Apottisystemet av handikapptjänsterna, missbrukarvården, boendeservicen för bostadslösa, munhälsovården, sysselsättningstjänsterna, invandrarservicens boendeenhet på Nyängsvägen samt inom vissa familjerättsliga ärenden (utredningar av omständigheter och mötesplatsverksamhet). I Vanda anlitas Apottisystemet också av största delen av hälsovårdstjänsterna och familjeservicen och tjänsterna för äldre.

Följande Apottilanseringar sker stegvis i Vanda, HUS, Helsingfors, Grankulla, Kervo, Kyrkslätt och Tusby under 2020–2021.

Den till maj 2020 planerade lanseringen av Apottisystemet i HUS kommer att senareläggas på grund av coronaviruspandemin. Nästa lansering av Apottisystemet i HUS äger rum 31.10.2020.

Enligt nuvarande uppgifter kommer Helsingfors, Kyrkslätt, Grankulla, Kervo, Tusby och HUS bilddiagnostikfunktioner att ta i bruk Apottisystemet våren 2021.