Päätöksenteko

Apotti-hanketta varten perustettiin yhteistyösopimuksella kuntien (Helsinki, Vantaa, Kirkkonummi ja Kauniainen), HUS:n ja KL-Kuntahankinnat Oy:n hankintarengas. Kunnat, HUS ja KL-Kuntahankinnat Oy tekivät päätöksen neuvotteluihin otettavista tarjoajista, mahdollisista välikarsinnoista ja lopuksi vielä itse hankinnasta.

Hankintasopimuksen mukaisesti myös muut HUS-alueen kunnat voivat liittyä hankkeeseen. Jokainen hankintarenkaan jäsenkunta sekä HUS päättävät hankinnasta omalta osaltaan.

Asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalvelua hallinnoidaan, hyödynnetään ja kehitetään keskitetysti yhdessä sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Apotin toteutuksen suunnittelussa on kiinnitetty huomiota siihen, miten kuntalaisten ja kuntapäättäjien on mahdollista saada tietoa hankkeen etenemisestä.

 

shutterstock_278418635_jpg

Apotin päätöksentekotasot

  • Strategisen tason ohjaus tapahtuu hankeohjausryhmässä, jossa kuntalaisia edustavat sote- ja ict-asioista vastaavat johtajat
  • Oy Apotti Ab:n hallituksessa ovat edustettuna omistaja-/tilaajakuntien ylimmän johdon edustajat
  • Apotin käytännön johtamisesta vastaa hankejohtoryhmä, joka on myös yhtiön johtoryhmä ja näin sitoo hallituksen ja omistajaohjauksen arjen toimintaan

Kuntien ja HUS:in Apottiin liittyvät päätöksentekoaineistot löytyvät organisaatioiden päätöksentekosivuilta alla olevien linkkien kautta:

Hankintapäätöksen ja päätöskierroksen materiaalit

Hankintapäätöksen taustaa ja perusteluja

Taustamateriaalia asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintapäätöksestä
(Materiaali julkistettu 17.8.2015)
Esitys hankintapäätöksestä

Taustamateriaalia kuntien ja HUS:in hankintailmoitusta koskevaa päätöskierrosta varten
(Materiaali julkistettu 24.5.2013)

Osallistumishakemuksen esitysteksti
Esitystekstin liitteet:
Liite 1 Osallistumispyyntö
Liite 2 Hankintailmoitus
Liite 3 Hankintayhteistyösopimus
Liite 4 Hankesuunnitelma
Liite 5 Riskianalyysi 5/2013
Liite 6 Yhteenveto kustannushyötylaskelmasta 6/2013

Teknisten vuoropuheluiden materiaalit

Apotti-hankkeen tekninen vuoropuhelu toteutettiin kahdessa vaiheessa 2013. Ensimmäisen vaiheen vuoropuhelun tarkoituksena oli kerätä tietoa markkinoilla olevista asiakas- ja potilastietojärjestelmien toimittajista ja heidän ratkaisuistaan. Tavoitteena oli myös käydä keskustelua hankittavan asiakas- ja potilastietojärjestelmän toiminnallisista ja teknisistä vaatimuksista sekä hankintaan liittyvistä yksityiskohdista potentiaalisten tarjoajien kanssa .Vuoropuheluun ilmoittautui 29 yritystä, joista 15 toimitti vastauksensa määräaikaan 12.5.2013 klo 12.00 mennessä.

Toisessa vaiheessa toimittajilta pyydettiin kommentteja hankinta-asiakirjojen selkeydestä ja osallistumishakemusvaiheen aikataulusta. Kommentteja hyödynnettiin asiakirjojen viimeistelyssä.

Vaihe 1, huhti – toukokuu 2013

Apotti-hankkeen lyhyt kuvaus
KA-periaatteet
Tietopyyntö
Sosiaalihuollon palveluluokittelu
Terveydenhuollon palveluluokittelu

Vaihe 2, kesäkuu 2013

Alustavat osallistumishakemusvaiheen hankinta-asiakirjat:

Osallistumispyyntö, luonnos
Liite 1 Alustava toiminnallisuuksien ja arkkitehtuurin kuvaus, luonnos
Liite 2 Ehdokkaan referenssit, luonnos

Hankintapäätöksen selvitykset