Mikä muuttuu Apotin myötä?

Toimintaa voidaan kehittää entistä asiakaslähtöisemmäksi

Apotti-järjestelmän kautta saadaan konkreettista tietoa hoidon ja palvelun määrästä, laadusta, vaikuttavuudesta ja kustannustehokkuudesta. Apotti tuottaa jatkuvaa dataa siitä, millaisiin tuloksiin erilaiset käytännöt ovat johtaneet. Mittaaminen mahdollistaa jatkuvan oppimisen ja toimintatapojen uudistamisen.

Apotti parantaa myös kuntalaisten tiedonsaantia omista palveluistaan. Kuntalaiset voivat hyödyntää asioinnissaan sähköistä asiakasportaalia ja halutessaan hoitaa asiansa etävastaanotolla.

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyö tiivistyy

Apotti on maailman ensimmäinen alueellisesti yhtenäinen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä. Sote-ammattilaiset voivat viestitellä toisilleen sähköisesti, ja kaikkea asiakasta tai potilasta koskevaa tietoa pystytään käyttämään ajantasaisesti hoito- ja palvelutilanteissa, lakien ja viranomaismääritysten tietosuojavaatimukset huomioon ottaen.

Tästä hyötyvät erityisesti ne ryhmät, joille suunnatut palvelut limittyvät toisiinsa, muun muassa mielenterveys-, päihde-, vammais- ja vanhuspalvelujen asiakkaat.

 

Toimintatavat yhtenäistyvät

Apotti-organisaatioiden yhteisten arviointivälineiden avulla luodaan perusta sille, miten organisaatioissa tehdään hoito- ja palvelupäätöksiä. Yhteisen tieto- ja toiminnanohjausjärjestelmän kautta saavutetaan lukuisia hyötyjä, esimerkiksi hoidon ja palveluiden tasalaatuistuminen, työvoiman liikkuvuuden helpottuminen sekä parantunut asiakas- ja potilasturvallisuus.

 

Tietoa päästään hyödyntämään tehokkaammin

Apotti-järjestelmästä saadaan jatkuvasti ajantasaista tietoa toiminnasta ja laadusta, mikä mahdollistaa jatkuvan kehittämisen. Yksittäinenkin käyttäjä voi saada tietoa omien potilaidensa tai asiakkaidensa tilasta suhteessa muihin yksikön ammattilaisiin. Järjestelmän avulla pystytään myös kohdentamaan palveluita niitä eniten tarvitseville.

 

Asiakas- ja potilastietojen kirjaaminen helpottuu ja tehostuu

Jatkossa sote-ammattilaisten käytössä on lukuisten eri järjestelmien sijasta yksi, yhtenäinen järjestelmä. Tämän johdosta tietoja ei tarvitse kirjata kuin kerran, ja ne myös löytyvät helpommin. Järjestelmä myös ohjaa ammattilaista. Apotin koontinäytöiltä saa nopeasti käsityksen yksikön, potilaan tai asiakkaan tilanteesta sekä tarvittavista toimenpiteistä.

 

Sähköisestä asioinnista tulee arkipäivää

Apotin sähköisen asiakasportaalin, Maisan, kautta kuntalaiset voivat halutessaan kommunikoida tietoturvallisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa, vaikka kännykällään. Lisäksi portaalin kautta onnistuvat mm. ajanvaraukset, omien potilas- ja asiakastietojen katselu sekä omien tietojen tallentaminen, esim. asiakas- tai hoitosuunnitelman tiedot tai hoitoihin liittyvät mittaustiedot.