Vad är Apotti?

 

Apotti är ett omfattande förändringsprojekt inom social- och hälsovården. Det centrala målet för projektet är ett regionalt enhetligt social- och hälsovårdssystem som möjliggör utvecklande av verksamheten och därigenom en högre kvalitet.

Apottis uppkomst grundar sig på experters erfarenheter av service- och vårdsituationer under årens lopp. För närvarande används i huvudstadsregionen hundratals olika datasystem, som inte i tillräcklig grad stödjer yrkespersonernas dagliga arbete, samarbete och utvecklande av verksamheten. Man har uppskattat att upp till en tredjedel av till exempel läkarnas arbetstid går åt till åtgärder på grund av att systemen inte fungerar eller passar ihop.

Apotti är inte endast ett IT-projekt, utan ett projekt för att förändra verksamheten. Man har inom Apotti kommit överens om gemensamma tyngdpunktsområden för förändring av verksamheten, till exempel förenhetligande av processer. Som utvecklingsobjekt har valts till exempel barnskyddsprocessen, där man utvecklar såväl den gemensamma processen som gemensamma sätt att utveckla handlingsmodellerna.

 

 

Apotti_logo

I vård- och servicesituationer finns all information om en klient eller patient uppdaterad i det nya data- och verksamhetsstyrningssystemet. Tack vare detta är det möjligt att förnya verksamhetsprocesserna. Med hjälp av Apotti kan man också bättre rikta tjänster till de personer som mest behöver dem. Helsingfors, Vanda, Kyrkslätt, Grankulla och HNS är med i Apotti. Också andra kommuner inom HNS-området kan ansluta sig till projektet via KL-Kuntahankinnat Oy.

Förenandet av social- och hälsovårdens datasystem är unikt på internationellt plan. Det är nödvändigt att förena information för att hålla tillbaka kostnaderna. Här är Apotti en pionjär. Apotti erbjuder konkret information om mängd, kvalitet, effekter och kostnadseffektivitet när det gäller vård. Genom att kontinuerligt mäta resultaten kan man ständigt lära sig nya saker och utveckla verksamheten.

Fördelarna med Apotti för kommuninvånaren

”Du får enkelt information om din egen hälsa, vård och resultat. Oberoende av plats.

Den största fördelen för en invånare i huvudstadsregionen kommer att vara att uppdaterad information om honom eller henne utan dröjsmål finns tillgänglig på den plats personen i fråga besöker. Därtill underlättas egenvården och elektroniska tjänster finns till hands. Kommuninvånaren kan till exempel

• boka tider elektroniskt
• lägga till eventuella uppgifter om mätning hemma eller om medicinering samt fylla i nödvändiga blanketter
• kontrollera sina egna uppgifter

Fördelarna med Apotti för yrkespersoner

” Klient- och patientdatasystemet i toppklass underlättar din vardag och stödjer dig i ditt arbete. ”

I fortsättningen kommer yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården att använda ett enhetligt klient- och patientdatasystem. Systemet garanterar att uppdaterade data finns tillgängliga oberoende av service- eller vårdställe. Därmed finns det mer tid för det viktigaste: klient- och patientarbetet.

Apotti möjliggör egenvård och utnyttjande av elektroniska tjänster. På så sätt får också experterna mer tid för klient- och patientarbetet. Apotti ger bättre hälsa och välfärd eftersom

  • personalens arbete blir effektivare och man sparar tid tack vare att informationen finns i samma system,
  • Apotti styr arbetsprocesserna samt stödjer och påminner, yrkesmännen i stressande och brådskande situationer,
  • systemet styr vården och servicen så att de blir mer kvalitativa och effektiva,
  • samarbetet mellan olika aktörer intensifieras, varvid det är lättare att utveckla verksamheten och tjänsterna,
  • Apotti i framtiden ständigt kommer att producera data om vilka resultat olika typer av praxis har lett till och
  • kontinuerligt mätande möjliggör ständigt lärande och utveckling.

Vad kostar Apotti?

”Apotti betalar tillbaka sig själv inom sju år.”

Den totala kostnadsberäkningen för projektet är 575 miljoner euro för tio år. Av denna summa utgör kostnaderna för själva systemet 385 miljoner euro. Priset inkluderar användningsrätt till systemet, genomförande- och ibruktagningsprojekt, inklusive nödvändiga integrationer, underhåll och stöd samt nya versioner under den 10 år långa avtalsperioden. Därtill har man i det totala priset beaktat Oy Apotti Ab:s kostnader för tio år. Oy Apotti Ab:s anställda deltar i hög grad i ibruktagandet och genomförandet av systemet tillsammans med leverantörerna och därefter i utvecklandet av systemet och i stöd och utbildning.

Kostnaderna för de nuvarande icke-fungerande patientdatasystemen som används inom upphandlingsringen är cirka 45 miljoner euro per år. Efter att Apotti har genomförts och tagits i bruk kommer de totala kostnaderna att vara cirka 43 miljoner euro per år (jämfört med de nuvarande kostnaderna på 45 miljoner euro per år).

Enligt en kostnad-nytta-analys betalar Apotti tillbaka sig själv på sju år. Systemet medför kostnadsfördelar bland annat genom att förbättra verksamhetens kvalitet samt klient- och patientsäkerheten. Dessutom slopas överlappande underhålls- och utvecklingskostnader som har berott på att flera system används. Förenandet av social- och hälsovårdens datasystem är unikt på internationellt plan. Det är nödvändigt att förena information för att hålla tillbaka kostnaderna. Här är Apotti en banbrytare.

Målen för Apotti är

• enhetliga verksamhetssätt
• en kostnadseffektiv och kvalitativ verksamhet
• informationsbaserad ledning och utnyttjande av information
• en klient- och patientorienterad verksamhet
• nöjda användare
• nya innovativa verksamhetssätt